ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ НАНЕСЕНИ ЩЕТИ НА РАСТИТЕЛНИ И ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

 

Актуално към ДВ, бр. 13 / 16.02.2010 г.

 

В сила от 15.09.2006 г.

 

Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006 г.

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

 

 

Член единствен. Приема Тарифа за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински видове, включени в приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.

 

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

 
 

ТАРИФА ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ НАНЕСЕНИ ЩЕТИ НА РАСТИТЕЛНИ И ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

 

Актуална към ДВ, бр. 13 / 16.02.2010 г.

 

Приета с ПМС № 235 от 05.09.2006 г.

 

Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006 г.

 

Чл. 1. За щетите, нанесени на растителни и животински видове, виновните лица заплащат обезщетение в размер съгласно приложения № 1 и 2.

 

Чл. 2. Дължимите обезщетения по чл. 1 се превеждат, както следва:

1. в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда - когато наказателните постановления са издадени от длъжностни лица от системата на Министерството на околната среда и водите или от системата на Министерството на земеделието и горите;

2. в съответните общински бюджети - когато наказателните постановления са издадени от длъжностни лица от общинската администрация.

 

Чл. 3. Обезщетенията по чл. 1 се заплащат независимо от отговорността за материални вреди по други нормативни актове, от наказателната или административнонаказателната отговорност.

 

Чл. 4. Обезщетенията се събират по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. (1) "Щета" по смисъла на тарифата е:

1. нараняването, осакатяването или убиването на екземпляри или отнемането им от природата; унищожаването или вземането на яйца и разрушаването на гнезда - за животинските видове, посочени в приложение № 1;

 

2. брането, отрязването, изкореняването или увреждането по друг начин или унищожаването на екземпляри в техните естествени области на разпространение; отнемането от природата на растения или на части от тях - за растителните видове, посочени в приложение № 2.

(2) Не е щета прилагането на традиционни земеделски практики за поддържане на екосистемите (паша, коситба и др.).

 

Заключителни разпоредби

§ 2. Тарифата се приема на основание чл. 129а, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие.

 

§ 3. Контролът по прилагането на тарифата се възлага на министъра на околната среда и водите, на министъра на земеделието и горите и на кметовете на общините.

 

Приложение № 1 към чл. 1

 

КЛАС/РАЗРЕД/СЕМЕЙСТВО/ВИД

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

 

(лв./бр.)

1

2

 

 

 

 

А.

БОЗАЙНИЦИ

MAMMALIA

 

 

 

 

 

I.

РАЗРЕД НАСЕКОМОЯДНИ

INSECTIVORA

 

1.

Семейство Таралежи

Erinaceidae

 

 

Таралеж

Erinaceus concolor

50

2.

Семейство Земеровки

Soricidae

 

 

Етруска земеровка

Suncus etruscus

25

 

 

 

 

II.

РАЗРЕД ПРИЛЕПИ

CHIROPTERA

 

3.

Семейство Подковоноси прилепи

Rhinolophidae

 

3.1.

Средиземноморски подковонос

Rhinolophus blasii

50

3.2.

Южен подковонос

Rhinolophus euryale

50

3.3.

Голям подковонос

Rhinolophus ferrumequinum

50

3.4.

Малък подковонос

Rhinolophus hipposideros

50

3.5.

Подковонос на Мехели

Rhinolophus mehelyi

50

4.

Семейство Булдогови прилепи

Molossidae

 

 

Булдогов прилеп

Tadarida teniotis

50

5.

Семейство Гладконоси прилепи

Vespertilionidae

 

5.1.

Широкоух прилеп

Barbastella barbastellus

50

5.2.

Северен вечерник

Eptesicus nilssoni

50

5.3.

Полунощен прилеп

Eptesicus serotinus

50

5.4.

Савиево прилепче

Hypsugo savii

50

5.5.

Дългокрил прилеп

Miniopterus schreibersi

50

5.6.

Златист нощник

Myotis aurescens

50

5.7.

Дългоух нощник

Myotis bechsteini

50

5.8.

Остроух нощник

Myotis blythi

50

5.9.

Нощник на Брандт

Myotis brandti

50

5.10.

Дългопръст нощник

Myotis capaccinii

50

5.11.

Воден нощник

Myotis daubentoni

50

5.12.

Езерен нощник

Myotis dasycneme

50

5.13.

Мустакат нощник

Myotis mystacinus

50

5.14.

Трицветен нощник

Myotis emarginatus

50

5.15.

Голям нощник

Myotis myotis

50

5.16.

Нощник на Натерер

Myotis nattereri

50

5.17.

Голям вечерник

Nyctalus lasiopterus

50

5.18.

Малък вечерник

Nyctalus leisleri

50

5.19.

Ръждив вечерник

Nyctalus noctula

50

5.20.

Кафяво прилепче

Pipistrellus pipistrellus

50

5.21.

Прилеп на Натузий

Pipistrellus nathusii

50

5.22.

Средиземноморско прилепче

Pipistrelus kuhlii

50

5.23.

Малко кафяво прилепче

Pipistrellus pygmaeus

50

5.24.

Кафяв дългоух прилеп

Plecotus auritus

50

5.25.

Сив дългоух прилеп

Plecotus austriacus

50

5.26.

Двуцветен прилеп

Vespertilio murinus

50

 

 

 

 

III.

РАЗРЕД ГРИЗАЧИ

RODENTIA

 

6.

Семейство Сънливци

Gliridae

 

6.1.

Мишевиден сънливец

Myomimus roachi

100

6.2.

Лешников сънливец

Muscardinus avellanarius

75

7.

Семейство Скачащи мишки

Dipodidae

 

 

Скачаща (степна) мишка

Sicista subtilis

25

8.

Семейство Хомяци

Cricetidae

 

8.1.

Добруджански (среден) хомяк

Cricetus cricetus

25

8.2.

Сив (малък) хомяк

Cricetulus migratorius

25

8.3.

Обикновен (голям) хомяк

Mesocricetus newtoni

25

 

 

 

 

IV.

РАЗРЕД ХИЩНИЦИ

CARNIVORA

 

9.

Семейство Мечки

Ursidae

 

 

Кафява мечка

Ursus arctos

10 000

10.

Семейство Порови

Mustelidae

 

10.1.

Видра

Lutra lutra

1000

10.2.

Златка

Martes martes

100

10.3.

Невестулка

Mustela nivalis

100

10.4.

Степен пор

Vormela eversmanni

500

10.5.

Пъстър пор

Vormela peregusna

500

11.

Семейство Котки

Felidae

 

11.1.

Рис

Felis lynx

3000

11.2.

Европейска дива котка

Felis silvestris

600

 

 

 

 

V.

РАЗРЕД ЧИФТОКОПИТНИ

ARTIODACTYLA

 

12.

Семейство Кухороги

Bovidae

 

 

Дива коза

Rupicapra rupicapra balcanica

5000

 

 

 

 

VI.

РАЗРЕД ПЕРКОНОГИ

PINNIPEDIA

 

 

Тюлен монах

Monachus monachus

6000

 

 

 

 

VII.

РАЗРЕД КИТОПОДОБНИ

CETACEA

 

 

Делфин

Delphinus delphis

1000

 

Муткуп (морска свиня)

Phocoena phocoena

1000

 

Афала

Tursiops truncatus

1000

 

 

 

 

Б.

ПТИЦИ

AVES

 

 

 

 

 

VIII.

РАЗРЕД ГМУРКАЧОПОДОБНИ

GAVIIFORMES

 

13.

Семейство Гмуркачови

Gaviidae

 

13.1.

Червеногуш гмуркач

Gavia stellata

50

13.2.

Черногуш гмуркач

Gavia arctica

50

13.3.

Черноклюн гмуркач

Gavia immer

50

 

 

 

 

IХ.

РАЗРЕД ГМУРЕЦОПОДОБНИ

PODICIPEDIFORMES

 

14.

Семейство Гмурецови

Podicipedidae

 

14.1.

Ушат гмурец

Podiceps auritus

75

14.2.

Голям гмурец

Podiceps cristatus

75

14.3.

Червеноврат гмурец

Podiceps grisegena

100

14.4.

Черноврат гмурец

Podiceps nigricollis

100

14.5.

Малък гмурец

Tachybaptus ruficollis

75

 

 

 

 

Х.

РАЗРЕД БУРЕВЕСТНИКОПОДОБНИ

PROCELLARIIFORMES

 

15.

Семейство Буревестникови

Procellariidae

 

15.1.

Жълтоклюн буревестник

Calonectris/Procellaria/ diomedea

50

15.2.

Обикновен буревестник

Puffinus yelkouan

50

 

 

 

 

ХI.

РАЗРЕД ПЕЛИКАНОПОДОБНИ

PELECANIFORMES

 

16.

Семейство Корморани

Phalacrocoracidae

 

16.1

Среден корморан

Phalacrocorax aristotelis

150

16.2.

Малък корморан

Phalacrocorax pygmeus

150

17.

Семейство Пеликани

Pelecanidae

 

17.1.

Къдроглав пеликан

Pelecanus crispus

800

17.2.

Розов пеликан

Pelecanus onocrotalus

800

18.

Семейство Рибоядови

Sulidae

 

 

Бял рибояд

Мorus bassanus

100

 

 

 

 

ХII.

РАЗРЕД ЩЪРКЕЛОПОДОБНИ

CICONIIFORMES

 

19.

Семейство Чаплови

Ardeidae

 

19.1.

Гривеста чапла

Ardeola ralloides

150

19.2.

Ръждива чапла

Ardea purpurea

250

19.3.

Сива чапла

Ardea cinerea

150

19.4.

Голям воден бик

Botaurus stellaris

200

19.5.

Биволска чапла

Bubulcus ibis

150

19.6.

Голяма бяла чапла

Egretta alba

350

19.7.

Малка бяла чапла

Egretta garzetta

200

19.8.

Малък воден бик

Ixobrychus minutus

150

19.9.

Нощна чапла

Nycticorax nycticorax

150

20.

Семейство Щъркелови

Ciconiidae

 

20.1.

Бял щъркел

Ciconia ciconia

150

20.2.

Черен щъркел

Ciconia nigra

200

21.

Семейство Ибисови

Threskiornithidae

 

21.1.

Бяла лопатарка

Plаtalea leucorodia

300

21.2.

Блестящ ибис

Plegadis falcinellus

300

22.

Семейство Фламингови

Phoenicopteridae

 

 

Розово фламинго

Phoenicopterus ruber

300

 

 

 

 

ХIII.

РАЗРЕД ГЪСКОПОДОБНИ

ANSERIFORMES

 

23.

Семейство Патицови

Anatidae

 

23.1.

Сърпокрила патица

Anas falcata

50

23.2.

Сива патица

Anas strepera

50

23.3.

Малка белочела гъска

Аnser erythropus

500

23.4.

Посевна гъска

Аnser fabalis

50

23.5.

Сива гъска

Аnser аnser

100

23.6.

Снежна гъска

Аnser caerulescens

50

23.7.

Белоока потапница

Aythya nyroca

500

23.8.

Кафявоглава потапница

Aythya ferina

50

23.9.

Планинска потапница

Aythya marila

50

23.10.

Червеногуша гъска

Branta ruficollis

600

23.11.

Звънарка

Bucephala clangula

50

23.12.

Ледена потапница

Clangula hyemalis

50

23.13.

Тундров лебед

Cygnus bewickii

300

23.14.

Ням лебед

Cygnus olor

300

23.15.

Поен лебед

Cygnus cygnus

300

23.16.

Мраморна патица

Маrmaronetta angustirostris

500

23.17.

Кадифена потапница

Мelanitta fusca

50

23.18.

Траурна потапница

Мelanitta nigra

50

23.19.

Малък нирец

Mergus albellus

50

23.20.

Голям нирец

Mergus merganser

50

23.21.

Среден нирец

Mergus serrator

50

23.22.

Червеноклюна потапница

Netta rufina

100

23.23.

Тръноопашата потапница

Oxyura leucocephala

500

23.24.

Обикновена гага

Somateria mollissima

100

23.25.

Ръждив ангъч

Тadorna ferruginea

150

23.26.

Бял ангъч

Тadorna tadorna

100

 

 

 

 

ХIV.

РАЗРЕД СОКОЛОПОДОБНИ

FALCONIFORMES

 

24.

Семейство Орли рибари

Pandionidae

 

 

Орел рибар

Pandion haliaetus

400

25.

Семейство Ястребови

Accipitridae

 

25.1.

Късопръст ястреб

Accipiter brevipes

200

25.2.

Голям ястреб

Accipiter gentilis

200

25.3.

Малък ястреб

Accipiter nisus

200

25.4.

Черен лешояд

Aegypius monachus

1500

25.5.

Скален орел

Aquila chrysaetos

700

25.6.

Голям креслив орел

Aquila clanga

700

25.7.

Кръстат (царски) орел

Aquila heliaca

1500

25.8.

Малък креслив орел

Aquila pomarina

300

25.9.

Степен орел

Aquila rapax

300

25.10.

Обикновен мишелов

Buteo buteo

200

25.11.

Северен мишелов

Buteo lagopus

200

25.12.

Белоопашат мишелов

Buteo rufinus

250

25.13.

Орел змияр

Circaetus gallicus

300

25.14.

Тръстиков блатар

Circus aeruginosus

200

25.15.

Полски блатар

Circus cyaneus

200

25.16.

Степен блатар

Circus macrourus

200

25.17.

Ливаден блатар

Circus pygargus

200

25.18.

Пепелява каня

Elanus caeruleus

250

25.19.

Брадат лешояд

Gypaetus barbatus

2000

25.20.

Белоглав лешояд

Gyps fulvus

1000

25.21.

Белоопашат морски орел

Haliaeetus albicilla

1000

25.22.

Ястребов орел

Hieraaetus fasciatus

300

25.23.

Малък орел

Hieraaetus pennatus

300

25.24.

Черна каня

Milvus migrans

200

25.25.

Червена каня

Milvus milvus

300

25.26.

Египетски лешояд

Neophron percnopterus

300

25.27.

Осояд

Pernis apivorus

200

26.

Семейство Соколови

Falconidae

 

26.1.

Далматински сокол

Falco biarmicus

700

26.2.

Ловен сокол

Falco cherrug

2500

26.3.

Малък сокол

Falco columbarius

400

26.4.

Средиземноморски сокол

Falco eleonorae

400

26.5.

Белошипа ветрушка

Falco naumanni

400

26.6.

Сокол скитник

Falco peregrinus

2500

26.7.

Орко

Falco subbuteo

400

26.8.

Черношипа ветрушка (керкенез)

Falco tinnunculus

300

26.9.

Вечерна ветрушка

Falco vespertinus

300

 

 

 

 

ХV.

РАЗРЕД КОКОШОПОДОБНИ

GALLIFORMES

 

27.

Семейство Фазанови

Phasianidae

 

 

Лещарка

Bonasa bonasia

150

 

 

 

 

ХVI.

РАЗРЕД ЖЕРАВОПОДОБНИ

GRUIFORMES

 

28.

Семейство Жеравови

Gruidae

 

28.1.

Момин жерав

Anthropoides virgo

800

28.2.

Сив жерав

Grus grus

800

29.

Семейство Дърдавцови

Rallidae

 

29.1.

Ливаден дърдавец

Crex crex

300

29.2.

Зеленоножка

Gallinula chloropus

75

29.3.

Голяма пъструшка

Porzana porzana

75

29.4.

Средна пъструшка

Porzana parva

75

29.5.

Малка пъструшка

Porzana pusilla

75

29.6.

Воден дърдавец

Rallus aquaticus

75

30.

Семейство Дроплови

Otididae

 

30.1.

Дропла

Otis tarda

800

30.2.

Стрепет

Tetrax tetrax

700

 

 

 

 

ХVII.

РАЗРЕД ДЪЖДОСВИРЦОПОДОБНИ

CHARADRIIFORMES

 

31.

Семейство Туриликови

Burhinidae

 

 

Турилик

Burhinus oedicnemus

100

32.

Семейство Дъждосвирцови

Charadriidae

 

32.1.

Каменообръщач

Arenaria interpres

75

32.2.

Морски дъждосвирец

Charadrius alexandrinus

50

32.3.

Речен дъждосвирец

Charadrius dubius

50

32.4.

Пясъчен дъждосвирец

Charadrius hiaticula

50

32.5.

Планински дъждосвирец

Eudromias morinellus

50

32.6.

Шипокрила калугерица

Haplopterus spinosus

50

32.7.

Златистопер дъждосвирец

Pluvialis apricaria

50

32.8.

Сребристопер дъждосвирец

Pluvialis squatarola

50

32.9.

Обикновена калугерица

Vanellus vanellus

50

32.10.

Белоопашата калугерица

Vanellus leucurus

50

33.

Семейство Стридоядови

Haematopididae

 

 

Стридояд

Haematopus ostralegus

150

34.

Семейство Бекасови

Scolopacidae

 

34.1.

Късокрил кюкавец

Actitis hypoleucos

50

34.2.

Трипръст брегобегач

Calidris alba

50

34.3.

Тъмногръд брегобегач

Calidris alpina

50

34.4.

Голям брегобегач

Calidris canutus

50

34.5.

Кривоклюн брегобегач

Calidris ferruginea

50

34.6.

Малък брегобегач

Calidris minuta

50

34.7.

Сив брегобегач

Calidris temminckii

50

34.8.

Голяма бекасина

Gallinago media

100

34.9.

Плоскоклюн блатобегач

Limicola falcinellus

50

34.10.

Черноопашат крайбрежен бекас

Limosa limosa

200

34.11.

Пъстроопашат крайбрежен бекас

Limosa lapponica

200

34.12.

Малка бекасина

Lymnocryptes minimus

50

34.13.

Голям свирец

Numenius arquata

100

34.14.

Малък свирец

Numenius phaeopus

100

34.15.

Тънкоклюн свирец

Numenius tenuirostris

500

34.16.

Бойник

Philomachus pugnax

75

34.17.

Голям червеноног водобегач

Tringa erythropus

75

34.18.

Малък горски водобегач

Tringa glareola

75

34.19.

Голям зеленоног водобегач

Tringa nebularia

75

34.20.

Голям горски водобегач

Tringa ochropus

75

34.21.

Малък зеленоног водобегач

Tringa stagnatilis

75

34.22.

Малък червеноног водобегач

Tringa totanus

75

34.23.

Жълтокрак брегобегач

Xenus cinereus

75

35.

Семейство Саблеклюнови

Recurvirostridae

 

35.1.

Кокилобегач

Himantopus himantopus

200

35.2.

Саблеклюн

Recurvirostra avosetta

200

36.

Семейство Листоногови

Phalaropodidae

 

36.1.

Тънкоклюн листоног

Phalaropus lobatus

75

36.2.

Плоскоклюн листоног

Phalaropus fulicarius

75

37.

Семейство Огърличникови

Glareolidae

 

37.1.

Кафявокрил огърличник

Glareola pratincola

150

37.2.

Чернокрил огърличник

Glareola nordmanni

150

38.

Семейство Чайкови

Lariidae

 

38.1.

Белобуза рибарка

Chlidonias hybridus

75

38.2.

Белокрила рибарка

Chlidonias leucopterus

75

38.3.

Черна рибарка

Chlidonias niger

75

38.4.

Дебелоклюна рибарка

Geochelidon nilotica

150

38.5.

Чайка буревестница

Larus canus

75

38.6.

Малка черногърба чайка

Larus fuscus

75

38.7.

Дългоклюна чайка

Larus genei

75

38.8.

Голяма черногърба чайка

Larus marinus

75

38.9.

Малка черноглава чайка

Larus melanocephalus

75

38.10.

Малка чайка

Larus minutus

75

38.11.

Речна чайка

Larus ridibundus

75

38.12.

Трипръста чайка

Rissa tridactyla

75

38.13.

Белочела рибарка

Sterna albifrons

75

38.14.

Каспийска рибарка

Sterna caspia

150

38.15.

Речна рибарка

Sterna hirundo

75

38.16.

Гривеста рибарка

Sterna sandvicensis

150

38.17.

Полярна рибарка

Sterna paradisaea

75

39.

Семейство Морелетникови

Stercorariidae

 

39.1.

Голям морелетник

Stercorarius pomarinus

75

39.2.

Среден морелетник

Stercorarius parasiticus

75

 

 

 

 

ХVIII.

РАЗРЕД ГЪЛЪБОПОДОБНИ

COLUMBIFORMES

 

40.

Семейство Пустинаркови

Pteroclididae

 

 

Пухопръста пустинарка

Syrrhaptes paradoxus

75

41.

Семейство Гълъбови

Columbidae

 

41.1.

Див скален гълъб

Columba livia livia

75

41.2.

Гълъб хралупар

Columba oenas

75

 

 

 

 

ХIХ.

РАЗРЕД КУКУВИЦОПОДОБНИ

CUCULIFORMES

 

42.

Семейство Кукувицови

Cuculidae

 

42.1.

Качулата кукувица

Clamator glandarius

75

42.2.

Обикновена кукувица

Cuculus canorus

50

 

 

 

 

ХХ.

РАЗРЕД СОВОПОДОБНИ

STRIGIFORMES

 

43.

Семейство Забулени сови

Tytonidae

 

 

Забулена сова

Tyto alba

150

44.

Семейство Същински сови

Strigidae

 

44.1.

Пернатонога кукумявка

Aegolius funereus

150

44.2.

Горска ушата сова

Asio otus

150

44.3.

Блатна сова

Asio flammeus

150

44.4.

Домашна кукумявка

Athene noctua

150

44.5.

Бухал

Bubo bubo

500

44.6.

Врабчова кукумявка

Glaucidium passerinum

150

44.7.

Снежна сова

Nyctea scandiaca

150

44.8.

Чухал

Otus scops

150

44.9.

Горска улулица

Strix aluco

150

44.10.

Уралска улулица

Strix uralensis

300

44.11.

Ястребова сова

Surnia ulula

150

 

 

 

 

ХХI.

РАЗРЕД КОЗОДОЕПОДОБНИ

CAPRIMULGIFORMES

 

45.

Семейство Козодоеви

Caprimulgidae

 

 

Козодой

Caprimulgus europaeus

75

 

 

 

 

ХХII.

РАЗРЕД БЪРЗОЛЕТОПОДОБНИ

APODIFORMES

 

46.

Семейство Бързолетови

Apodidae

 

46.1.

Черен бързолет

Apus apus

50

46.2.

Алпийски бързолет

Apus melba

50

46.3.

Блед бързолет

Apus pallidus

50

 

 

 

 

ХХIII.

РАЗРЕД СИНЯВИЦОПОДОБНИ

CORACIIFORMES

 

47.

Семейство Земеродни рибарчета

Alcedinidae

 

 

Земеродно рибарче

Alcedo atthis

75

48.

Семейство Синявицови

Coraciidae

 

 

Синявица

Coracias garrulus

50

49.

Семейство Папунякови

Upopidae

 

 

Папуняк

Upupa epops

75

50.

Семейство Пчелоядови

Мeropidae

 

 

Зелен пчелояд

Merops persicus

50

 

 

 

 

ХХIV.

РАЗРЕД КЪЛВАЧОПОДОБНИ

PICIFORMES

 

51.

Семейство Кълвачови

Picidae

 

51.1.

Черен кълвач

Dryocopus martius

75

51.2.

Голям пъстър кълвач

Dendrocopos major

50

51.3.

Сирийски пъстър кълвач

Dendrocopos syriacus

50

51.4.

Среден пъстър кълвач

Dendrocopos medius

50

51.5.

Белогръб кълвач

Dendrocopos leucotos

75

51.6.

Малък пъстър кълвач

Dendrocopos minor

50

51.7.

Въртошийка

Jynx torquilla

50

51.8.

Трипръст кълвач

Picoides tridactylus

150

51.9.

Сив кълвач

Picus canus

50

51.10.

Зелен кълвач

Picus viridis

50

 

 

 

 

ХХV.

РАЗРЕД ВРАБЧОПОДОБНИ

PASSERIFORMES

 

52.

Семейство Чучулигови

Alaudidae

 

52.1.

Полска чучулига

Alauda arvensis

30

52.2.

Късопръста чучулига

Calandrella brachydactyla

60

52.3.

Сива чучулига

Calandrella rufescens

30

52.4.

Балканска чучулига

Eremophila alpestris

30

52.5.

Качулата чучулига

Galerida cristata

30

52.6.

Горска чучулига

Lullula arborea

30

52.7.

Дебелоклюна чучулига

Melanocorypha calandra

60

52.8.

Белокрила чучулига

Melanocorypha leucoptera

30

53.

Семейство Лястовицови

Hirundinidae

 

53.1.

Градска лястовица

Delichon urbica

30

53.2.

Селска лястовица

Hirundo rustica

30

53.3.

Червенокръста лястовица

Hirundo daurica

30

53.4.

Скална лястовица

Ptyonoprogne rupestris

40

53.5.

Брегова лястовица

Riparia riparia

40

54.

Семейство Стърчиопашкови

Motacillidae

 

54.1.

Полска бъбрица

Anthus campestris

60

54.2.

Горска бъбрица

Anthus trivialis

30

54.3.

Ливадна бъбрица

Anthus pratensis

30

54.4.

Тундрова бъбрица

Anthus cervinus

30

54.5.

Планинска бъбрица

Anthus spinoletta

30

54.6.

Жълта стърчиопашка

Motacilla flava

30

54.7.

Планинска стърчиопашка

Motacilla cinerea

30

54.8.

Бяла стърчиопашка

Motacilla alba

30

54.9.

Лимонена стърчиопашка

Motacilla citreola

30

55.

Семейство Копринаркови

Bombycillidae

 

 

Копринарка

Bombycilla garrulus

30

56.

Семейство Водни косове

Cinclidae

 

 

Воден кос

Cinclus cinclus

30

57.

Семейство Орехчета

Troglodytidae

 

 

Орехче

Troglodytes troglodytes

30

58.

Семейство Завирушкови

Prunellidae

 

58.1.

Сивогуша завирушка

Prunella modularis

30

58.2.

Пъстрогуша завирушка

Prunella collaris

30

59.

Семейство Дроздови

Turdidae

 

59.1.

Трънковче

Cercotrichas galactotes

30

59.2.

Червеногръдка

Erithacus rubecula

30

59.3.

Северен славей

Luscinia luscinia

30

59.4.

Южен славей

Luscinia megarhynchos

30

59.5.

Синьогушка

Luscinia svecica

40

59.6.

Пъстър скален дрозд

Monticola saxatilis

40

59.7.

Син скален дрозд

Monticola solitarius

60

59.8.

Испанско каменарче

Oenanthe hispanica

30

59.9.

Ориенталско каменарче

Oenanthe isabellina

30

59.10.

Черно каменарче

Oenanthe leucura

30

59.11.

Сиво каменарче

Oenanthe oenanthe

30

59.12.

Черногърбо каменарче

Oenanthe pleschanka

40

59.13.

Домашна червеноопашка

Phoenicurus ochruros

40

59.14.

Градинска червеноопашка

Phoenicurus phoenicurus

40

59.15.

Ръждивогушо ливадарче

Saxicola rubetra

30

59.16.

Черногушо ливадарче

Saxicola torquata

30

59.17.

Белогуш дрозд

Turdus torquatus

40

59.18.

Кос

Turdus merula

40

59.19.

Черногуш дрозд

Turdus ruficollis

40

59.20.

Хвойнов дрозд

Turdus pilaris

40

59.21.

Поен дрозд

Turdus philomelos

40

59.22.

Беловежд дрозд

Turdus iliacus

40

59.23.

Имелов дрозд

Turdus viscivorus

40

59.24.

Скално каменарче

Oenanthe finschii

30

59.25.

Пустинно каменарче

Oenanathe deserti

30

60.

Семейство Коприварчеви

Sylviidae

 

60.1.

Индийско шаварче

Acrocephalus agricola

30

60.2.

Тръстиково шаварче

Acrocephalus arundinaceus

30

60.3.

Градинско шаварче

Acrocephalus dumetorum

30

60.4.

Мустакато шаварче

Acrocephalus melanopogon

40

60.5.

Водно шаварче

Acrocephalus paludicola

40

60.6.

Мочурно шаварче

Acrocephalus palustris

30

60.7.

Крайбрежно шаварче

Acrocephalus schoenobaenus

30

60.8.

Блатно шаварче

Acrocephalus scirpaceus

30

60.9.

Свилено шаварче

Cettia cetti

40

60.10.

Пъстроопашато шаварче

Cisticola juncidis

30

60.11.

Малък маслинов присмехулник

Hippolais pallida

30

60.12.

Голям маслинов присмехулник

Hippolais olivetorum

40

60.13.

Градински присмехулник

Hippolais icterina

40

60.14.

Полски цвъркач

Locustella naevia

30

60.15.

Речен цвъркач

Locustella fluviatilis

30

60.16.

Тръстиков цвъркач

Locustella luscinioides

30

60.17.

Планински певец

Phylloscopus bonelli

30

60.18.

Буков певец

Phylloscopus sibilatrix

30

60.19.

Елов певец

Phylloscopus collybita

30

60.20.

Брезов певец

Phylloscopus trochilus

30

60.21.

Червеногушо коприварче

Sylvia cantillans

40

60.22.

Малко черноглаво коприварче

Sylvia melanocephala

40

60.23.

Орфеево коприварче

Sylvia hortensis

40

60.24.

Ястребогушо коприварче

Sylvia nisoria

40

60.25.

Малко белогушо коприварче

Sylvia curruca

40

60.26.

Голямо белогушо коприварче

Sylvia communis

40

60.27.

Градинско коприварче

Sylvia borin

40

60.28.

Голямо черноглаво коприварче

Sylvia atricapilla

40

60.29.

Жълтоглаво кралче

Regulus regulus

30

60.30.

Червеноглаво кралче

Regulus ignicapillus

30

60.31.

Жълтоглав певец

Phylloscopus proregullus

30

60.32.

Черногушо коприварче

Sylvia rueppelli

30

61.

Семейство Мухоловкови

Muscicapidae

 

61.1.

Сива мухоловка

Muscicapa striata

40

61.2.

Червеногуша мухоловка

Ficedula parva

40

61.3.

Беловрата мухоловка

Ficedula albicollis

40

61.4.

Полубеловрата мухоловка

Ficedula semitorquata

40

61.5.

Жалобна мухоловка

Ficedula hypoleuca

40

62.

Семейство Мустакати синигери

Timaliidae

 

 

Мустакат синигер

Panurus biarmicus

60

63.

Семейство Дългоопашати синигери

Aegithalidae

 

 

Дългоопашат синигер

Aegithalos caudatus

60

64.

Семейство Синигерови

Paridae

 

64.1.

Лъскавоглав синигер

Parus palustris

30

64.2.

Жалобен синигер

Parus lugubris

30

64.3.

Матовоглав синигер

Parus montanus

30

64.4.

Качулат синигер

Parus cristatus

40

64.5.

Черен синигер

Parus ater

30

64.6.

Син синигер

Parus caeruleus

30

64.7.

Голям синигер

Parus major

30

65.

Семейство Зидаркови

Sittidae

30

65.1.

Горска зидарка

Sitta europaea

30

65.2.

Скална зидарка

Sitta neumayer

60

66.

Семейство Скалолазкови

Tichodromadidae

 

 

Скалолазка

Tichodroma muraria

60

67.

Семейство Дърволазкови

Certhiidae

 

67.1.

Горска дърволазка

Certhia familiaris

30

67.2.

Градинска дърволазка

Certhia brachydactyla

30

68.

Семейство Торбогнезди синигери

Remizidae

 

 

Торбогнезден синигер

Remiz pendulinus

60

69.

Семейство Авлигови

Oriolidae

 

 

Авлига

Oriolus oriolus

40

70.

Семейство Сврачкови

Laniidae

 

70.1.

Червеногърба сврачка

Lanius collurio

60

70.2.

Черночела сврачка

Lanius minor

60

70.3.

Сива сврачка

Lanius excubitor

30

70.4.

Червеноглава сврачка

Lanius senator

30

70.5.

Белочела сврачка

Lanius nubicus

60

71.

Семейство Вранови

Corvidae

 

71.1.

Гарван

Corvus corax

150

71.2.

Сокерица

Nucifraga caryocatactes

60

71.3.

Жълтоклюна гарга

Pyrrocorax graculus

60

72.

Семейство Скорцови

Sturnidae

 

 

Розов скорец

Sturnus roseus

60

73.

Семейство Тъкачови

Ploceidae

 

73.1.

Снежна чинка

Montifringilla nivalis

30

73.2.

Испанско врабче

Passer hispaniolensis

30

73.3.

Полско врабче

Passer montanus

30

73.4.

Скално врабче

Petronia petronia

30

74.

Семейство Чинкови

Fringillidae

 

74.1.

Обикновено конопарче

Carduelis cannabina

40

74.2.

Щиглец

Carduelis carduelis

40

74.3.

Зеленика

Carduelis chloris

40

74.4.

Брезова скатия

Carduelis flammea

40

74.5.

Жълтоклюно конопарче

Carduelis flavirostris

40

74.6.

Елшова скатия

Carduelis spinus

40

74.7.

Червена чинка

Carpodacus erythrinus

40

74.8.

Черешарка

Coccothraustes coccothraustes

40

74.9.

Обикновена чинка

Fringilla coelebs

40

74.10.

Планинска чинка

Fringilla montifringilla

40

74.11.

Кръсточовка

Loxia curvirostra

30

74.12.

Червенушка

Pyrrhula pyrrhula

40

74.13.

Диво канарче

Serinus serinus

40

75.

Семейство Овесаркови

Emberizidae

 

75.1.

Лапландска овесарка

Calcarius lapponicus

30

75.2.

Белоглава овесарка

Emberiza leucocephalos

30

75.3.

Жълта овесарка

Emberiza citrinella

30

75.4.

Зеленогуша овесарка

Emberiza cirlus

30

75.5.

Сивоглава овесарка

Emberiza cia

30

75.6.

Градинска овесарка

Emberiza hortulana

30

75.7.

Белогуша овесарка

Emberiza rustica

30

75.8.

Малка овесарка

Emberiza pusilla

30

75.9.

Тръстикова овесарка

Emberiza shoeniclus

30

75.10.

Черноглава овесарка

Emberiza melanocephala

30

75.11.

Сива овесарка

Miliaria calandra

30

75.12.

Снежна овесарка

Plectrophenax nivalis

30

 

 

 

 

В.

ВЛЕЧУГИ

REPTILIA

 

 

 

 

 

ХХVI.

РАЗРЕД КОСТЕНУРКИ

TESTUDINES

 

76.

Семейство Сухоземни костенурки

Testudinidae

 

76.1.

Шипобедрена костенурка

Testudo graeca

200

76.2.

Шипоопашата костенурка

Testudo hermanni

200

77.

Семейство Блатни костенурки

Emydidae

 

77.1.

Обикновена блатна костенурка

Emys orbicularis

100

77.2.

Южна блатна костенурка

Mauremys rivulata

250

 

 

 

 

ХХVII.

РАЗРЕД ГУЩЕРИ

SAURIA

 

78.

Семейство Сцинкове

Scincidae

 

 

Късокрак гущер

Ablepharus kitaibeli

25

79.

Семейство Гущери

Lacertidae

 

79.1.

Живороден гущер

Lacerta vivipara

25

79.2.

Змиеок гущер

Ophisops elegans

30

80.

Семейство Гекони

Geconidae

 

 

Нощен гущер (гекон)

Cymnodactylus kotschyi

25

81.

Семейство Слепоци

Anguidae

 

81.1.

Слепок

Anguis fragilis

25

81.2.

Жълтокоремен гущер

Ophisaurus apodus

75

 

 

 

 

ХХVIII.

РАЗРЕД ЗМИИ

OPHIDIA

 

82.

Семейство Червейници

Typhlopidae

 

 

Змия червейница

Typhlops vermicularis

50

83.

Семейство Бои

Boidae

 

 

Змия пясъчница

Eryx jaculus

100

84.

Семейство Смокове

Colubridae

 

84.1.

Тънък стрелец

Coluber najadum

100

84.2.

Голям стрелец

Coluber jugularis

100

84.3.

Черноврата стрелушка

Coluber rubriceps

150

84.4.

Медянка

Coronella austriaca

100

84.5.

Леопардов смок

Elaphe situla

100

84.6.

Ивичест смок

Elaphe quatuorlineata

100

84.7.

Пъстър смок

Elaphe sauromates

100

84.8.

Смок мишкар

Elaphe longissima

100

84.9.

Вдлъбнаточел смок

Malpolon monspessulanus

100

84.10.

Котешка змия

Telescopus fallax

100

85.

Семейство Отровници

Viperidae

 

 

Остромуцунеста усойница

Vipera ursinii

150

 

 

 

 

Г.

ЗЕМНОВОДНИ

AMPHIBIA

 

 

 

 

 

ХХIХ.

РАЗРЕД ОПАШАТИ

CAUDATA

 

86.

Семейство Саламандрови

Salamandridae

 

86.1.

Дъждовник

Salamandra salamandra

25

86.2.

Алпийски тритон

Triturus alpestris

50

86.3.

Голям гребенест тритон

Triturus cristatus

50

86.4.

Добруджански тритон

Triturus dobrogicus

25

86.5.

Обикновен (малък) тритон

Triturus vulgaris

25

 

 

 

 

ХХХ.

РАЗРЕД БЕЗОПАШАТИ

ANURA

 

87.

Семейство Крастави жаби

Bufonidae

 

87.1.

Зелена крастава жаба

Bufo viridis

25

87.2.

Кафява крастава жаба

Bufo bufo

25

88.

Семейство Жаби дървесници

Hylidae

 

 

Жаба дървесница

Hyla arborea

25

89.

Семейство Чесновници

Pelobatidae

 

89.1.

Обикновена чесновница

Pelobates fuscus

25

89.2.

Балканска чесновница

Pelobates syriacus balcanicus

30

90.

Семейство Водни жаби

Ranidae

 

 

Гръцка дългокрака жаба

Rana graeca

25

91.

Семейство Кръглоезичести жаби

Discoglossidae

 

91.1.

Червенокоремна бумка

Bombina bombina

25

91.2.

Жълтокоремна бумка

Bombina variegata

25

 

 

 

 

Д.

РИБИ

PISCES

 

 

 

 

 

ХХХI.

РАЗРЕД ЕСЕТРОПОДОБНИ

ACIPENSERIFORMES

 

 

Немска есетра

Acipenser sturio

100

 

 

 

 

Е.

НАСЕКОМИ

INSECTA

 

 

 

 

 

ХХХII.

РАЗРЕД БРЪМБАРИ

COLEOPTERA

 

92.

Семейство Бръмбари бегачи

Carabidae

 

92.1.

Бръмбар рогач

Lucanus cervus

25

92.2.

Алпийска розалия

Rosalia alpina

25

 

 

 

 

ХХХIII.

РАЗРЕД ПЕПЕРУДИ

LEPIDOPTERA

 

 

Балканска жълтушка

Colias balcanica

25

 

Родопска кадифянка

Erebia rhodopensis

25

 

Аполон червен

Parnassius apolo

25

 

Розово нощно пауново око

Perisomena caesigema

25

 

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 1

 

ОТДЕЛ/СЕМЕЙСТВО/ВИД

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

 

(лв./бр.)

1

2

 

 

 

 

А.

ПЛАУНООБРАЗНИ

LICOPODIOPHYTA

 

1.

Семейство Шилолистни

Isoetaceae

 

 

Езерен шилолист

Isoetes lacustris

5

2.

Семейство Плаунови

Lycopodiaceae

 

2.1.

Алпийски дифазиаструм

Diphasiastrum alpinum

5

2.2.

Сплескан дифазиаструм

Diphasiastrum complanatum

5

2.3.

Блатна ликоподиела

Lycopodiella inundata (Lepidotis inundata)

5

 

 

 

 

Б.

ПАПРАТОВИДНИ

POLYPODIOPHYTA

 

3.

Семейство Адиантови

Adiantaceae

 

 

Венерин косъм

Adiantum capillus-veneris

10

4.

Семейство Изтравничеви

Aspleniaceae

 

4.1.

Клиновидно изтравниче

Asplenium cuneifolium

10

4.2.

Люспесто изтравниче

Asplenium lepidum

10

5.

Семейство Скритолинейникови

Cryptogrammaceae

 

 

Къдрав скритолинейник

Cryptogramma crispa

10

6.

Семейство Дриоптерисови

Dryopteridaceae

 

6.1.

Алпийска крехка папрат

Cystopteris alpina

10

6.2.

Вилариев дриоптерис

Dryopteris villarii

10

7.

Семейство Разковничеви

Marsileaceae

 

 

Четирилистно разковниче

Marsilea quadrifolia

10

8.

Семейство Змийскоезикови

Ophioglossaceae

 

 

Лайкова лунна папрат

Botrychium matricariifolium

10

9.

Семейство Царскопапратови

Osmundaceae

 

 

Царска папрат

Osmunda regalis

70

10.

Семейство Многоножкови

Polypodiaceae

 

 

Камбрийска сладка папрат

Polypodium cambricum ( P. australe)

10

11.

Семейство Лейкови

Salviniaceae

 

 

Плаваща лейка

Salvinia natans

10

12.

Семейство Синоптеридови

Sinopteridaceae

 

 

Персийски крайспорник

Cheilanthes persica

10

13.

Семейство Телиптеридови

Thelypteridaceae

 

 

Блатен телиптерис

Thelypteris palustris

10

 

 

 

 

В.

ГОЛОСЕМЕННИ

PINOPHYTA

 

14.

Семейство Кипарисови

Cupressaceae

 

14.1.

Дървовидна хвойна

Juniperus excelsa

75,30**

14.2.

Казашка хвойна

Juniperus sabina

50

15.

Семейство Ефедрови

Ephedraceae

 

15.1.

Катерлива ефедра

Ephedra campylopoda

25

15.2.

Обикновена ефедра

Ephedra distachya

15, 200*

16.

Семейство Тисови

Taxaceae

 

 

Обикновен тис

Taxus baccata

150

 

 

 

 

Г.

ПОКРИТОСЕМЕННИ

MAGNOLIOPHYTA

 

17.

Семейство Страшникови

Acanthaceae

 

 

Бодлив страшник

Acanthus spinosus

15

18.

Семейство Кленови

Aceraceae

 

 

Визианов клен

Acer heldreichii ssp. visianii

150

19.

Семейство Лаваницови

Alismataceae

 

 

Парнасиева калдезия

Caldesia parnasifolia

10

20.

Семейство Кокичеви

Amarylidaceae

 

20.1.

Елвезиево кокиче

Galanthus elwesii*

10, 180**

20.2.

Снежно кокиче

Galanthus nivalis*

10, 180**

20.3.

Пясъчна лилия

Pancratium maritimum*

25

21.

Семейство Сенникоцветни

Apiaceae

 

21.1.

Лечебна пищялка

Angelica archangelica

15,200**

21.2.

Възлоцветна целина

Apium nodiflorum

15

21.3.

Пълзяща целина

Apium repens

10

21.4.

Крайбрежен астродаукус

Astrodaucus littoralis

10

21.5.

Балдензова урока

Bupleurum baldense

5

21.6.

Дълголистна урока

Bupleurum longifolium

5

21.7.

Алпийски кахрис

Cachrys alpina

5

21.8.

Отровна цикута

Cicuta virosa

10

21.9.

Приморски ветрогон

Eryngium maritimum

10

21.10.

Дланевидолистен ветрогон

Eryngium palmatum

10

21.11.

Източна тимянка

Ferula orientalis

10

21.12.

Архангеликов лазерпициум

Laserpitium archangelica

15

21.13.

Широколистен опопанакс

Opopanax hironium ssp. bulgaricum

10

21.14.

Жлезиствлакнест пащърнак

Pastinaca argyrophylla

10

21.15.

Блатна самодивска трева

Peucedanum palustre

10

21.16.

Руска самодивска трева

Peucedanum ruthenicum

10

21.17.

Австрийски плеуроспермум

Pleurospermum austriacum

10

21.18.

Ферулов прангос

Prangos ferulacea

10

21.19.

Дегенов порезник

Seseli degenii

10

21.20.

Теснолистен ручейник

Sium sisarum

10

21.21.

Морковидна стефанофия

Stefanoffia daucoides

5

21.22.

Синкава триния

Trinia glauca ssp. carniolica

5

21.23.

Тургениопсис

Turgeniopsis foeniculacea

10

22.

Семейство Тойнови

Apocynaceae

 

 

Синя тойна

Trachomitum venetum

10

23.

Семейство Джелови

Aquifoliaceae

 

23.1.

Обикновен джел

Ilex aquifolium

50

23.2.

Колхидски джел

Ilex colchica

50

24.

Семейство Змиярникови

Araceae

 

24.1.

Блатен аир

Acorus calamus

15

24.2.

Алпийски змиярник

Arum alpinum

15

24.3.

Обикновен дракункулус

Dracunculus vulgaris*

25

25.

Семейство Копитникови

Aristolochiaceae

 

 

Кръглолистна вълча ябълка

Aristolochia rotunda

10

26.

Семейство Сложноцветни

Asteraceae

 

26.1.

Тракийски равнец

Achillea thracica

5

26.2.

Прилегналовлакнест равнец

Achillea leptophylla

5

26.3.

Сребристовлакнесто подрумиче

Anthemis argyrophylla

5

26.4.

Йорданово подрумиче

Anthemis jordanovii

5

26.5.

Оранжево подрумиче

Anthemis gaudium-solis

5

26.6.

Едрокошничесто подрумиче

Anthemis macrantha

5

26.7.

Рилско подрумиче

Anthemis orbelica

5

26.8.

Борисово подрумиче

Anthemis regis-borisii

5

26.9.

Влакнесто подрумиче

Anthemis rumelica

5

26.10.

Иваново подрумиче

Anthemis sancti-johanis

5

26.11.

Стрибърново подрумиче

Anthemis stribrnyi

5

26.12.

Плосколюспесто подрумиче

Anthemis virescens

5

26.13.

Кавказки пелин

Artemisia caucasica

5

26.14.

Храстовиден пелин

Artemisia chamaemelifolia

10

26.15.

Тънкожилест пелин

Artemisia lerchiana

10, 150**

26.16.

Светлолюспест пелин

Artemisia pedemontana

10

26.17.

Родопски магарешки бодил

Carduus rhodopaeus

 

 

 

(C. adpressus ssp. rhodopaeus)

10

26.18.

Тракийски магарешки бодил

Carduus thracicus

10

26.19.

Ахтарова метличина

Centaurea achtarovii

10

26.20.

Яйцевиднолистна метличина

Centaurea amplifolia

10

26.21.

Пясъчна метличина

Centaurea arenaria

10

26.22.

Тъмнопурпурна метличина

Centaurea atropurpurea

10

26.23.

Волска метличина

Centaurea bovina

10

26.24.

Нежна метличина

Centaurea gracilenta

10

26.25.

Имануелова метличина

Centaurea immanuelis-loewii

15

26.26.

Дребна метличина

Centaurea inermis

10

26.27.

Кернерова метличина

Centaurea kernerana

10

26.28.

Пиринска метличина

Centaurea mannagetae ssp. pirinica

10

26.29.

Маршалова метличина

Centaurea marshaliana

10

26.30.

Черна метличина

Centaurea nigrescens

10

26.31.

Парилска метличина

Centaurea parilica

10

26.32.

Пихлерова метличина

Centaurea pichleri

10

26.33.

Лъжливопазвена метличина

Centaurea pseudoaxillaris

10

26.34.

Румелийска метличина

Centaurea rumelica

10

26.35.

Скална метличина

Centaurea rupestris

10

26.36.

Урумов кривец

Chondrilla urumoffii

10

26.37.

Българска паламида

Cirsium bulgaricum

10

26.38.

Стоянова паламида

Cirsium stojanovii

10

26.39.

Битинска дрипавка

Crepis bithynica

10

26.40.

Вихренска злолетница

Erigeron vichrensis

10

26.41.

Планински жълт смил

Helichrysum plicatum

10

26.42.

Елиптичнолистен оман

Inula spiraeifolia

10

26.43.

Лепкав оман

Inula viscosa

10

26.44.

Ледебуров миск

Jurinea ledebourii

10

26.45.

Бодлив миск

Jurinea tzar-ferdinandii

10

26.46.

Еделвайс

Leontopodium alpinum*

25

26.47.

Клинолистен див тютюн

Ligularia glauca

15

26.48.

Сибирски див тютюн

Ligularia sibirica

25

26.49.

Дългободилест онопордум

Onopordon bracteatum

10

26.50.

Морски отантус

Otanthus maritimus

15

26.51.

Бодлив паленис

Pallenis spinosa

10

26.52.

Пиринска чобанка

Petasites kablikianus

15

26.53.

Горчивчева рейхардия

Reichardia picroides

10

26.54.

Безцветна саусуреа

Saussurea discolor

10

26.55.

Дребноцветен кокеш

Scorzonera parviflora

10

26.56.

Български сърпец

Serratula bulgarica

15

26.57.

Стрибърнова козя брада

Tragopogon stribrnyi

10

26.58.

Пикровиден уроспермум

Urospermum picroides

10

27.

Семейство Киселтрънови

Berberidaceae

 

 

Епимедиум

Epimedium pubigerum

10

28.

Семейство Грапаволистни

Boraginacerae

 

28.1.

Йорданова айважива

Alkanna jordanovii

10

28.2.

Игликова айважива

Alkanna primuliflora

10

28.3.

Стрибърнова айважива

Alkanna stribrnyi

10

28.4.

Синя айважива

Alkanna tinctoria

10, 200**

28.5.

Гмелиново винче

Anchusa gmelinii

10

28.6.

Македонско винче

Anchusa macedonica

10

28.7.

Веленовскиево винче

Anchusa velenovskyi

10

28.8.

Сибирска аргузия

Argusia sibirica

10

28.9.

Жлезиста белоочица

Buglossoides glandulosa

10

28.10.

Гололистна наумка

Cynoglossum germanicum

10

28.11.

Кръгла наумка

Cynoglossum rotatum

10

28.12.

Родопско омразниче

Onosma rhodopaea

10

29.

Семейство Кръстоцветни

Brassicaceae

 

29.1.

Арабска етионема

Aethionema arabicum

10

29.2.

Борзеанов игловръх

Alyssum borzaeanum

10

29.3.

Пирински игловръх

Alyssum cuneifolium ssp. pirinicum

10

29.4.

Стрибърнов игловръх

Alyssum stribrnyi

10

29.5.

Хълмова гъшарка

Arabis collina

10

29.6.

Пиринска гъшарка

Arabis ferdinandi-coburgii

10

29.7.

Скална гъшарка

Arabis nova

10

29.8.

Грациозна аубриета

Aubrieta gracilis ssp. scardica

10

29.9.

Междинна аубриета

Aubrieta intermedia

10

29.10.

Черноморска ауриния

Aurinia uechtritziana

 

 

 

(Lepidotrichum uechtritzianum)

10

29.11.

Пиринско зеле

Brassica nivalis ssp. jordanoffii

10

29.12.

Тракийска овчарска торбичка

Capsella thracica

10

29.13.

Дребноцветна горва

Cardamine parviflora

10

29.14.

Пензешова горва

Cardamine penzesii

10

29.15.

Азиатска целебница

Conringia planisiliqua

10

29.16.

Татарско диво зеле

Crambe tataria

10

29.17.

Балканска рупа

Draba korabensis

10

29.18.

Качулата боянка

Erysimum comatum

10

29.19.

Четириръбеста боянка

Erysimum quadrangulum (Syrenia cana auct.)

10

29.20.

Алиботушка боянка

Erysimum slavjankae

10

29.21.

Горски вечерник

Hesperis sylvestris

10

29.22.

Балкански вечерник

Hesperis theophrasti

10

29.23.

Полегнал многосеменник

Hymenolobus procumbens (Hornungia

 

 

 

procumbens)

10

29.24.

Скален иберис

Iberis saxatilis

10

29.25.

Ъглолистна малколмия

Malcolmia orsiniana ssp. angulifolia

10

29.26.

Сръбска малколмия

Malcolmia sеrbica

10

29.27.

Дребна марезия

Maresia nana

10

29.28.

Ароматна матиола

Matthiola odoratissima

15

29.29.

Алпийско притцелаго

Pritzelago alpina ssp. brevicaulis

 

 

 

(Hutchinsia alpina)

10

29.30.

Дьорфлерова шиверекия

Schivereckia doerfleri

10

29.31.

Изменчива мъдрица

Sisymbrium polymorphum

10

29.32.

Водна шилолистка

Subularia aquatica

10

30.

Семейство Дренчеви

Callitrichaceae

 

 

Крайморско дренче

Callitrichae brutia

10

31.

Семейство Камбанкови

Campanulaceae

10

31.1.

Йорданова камбанка

Campanula jordanovii

10

31.2.

Вълнеста камбанка

Campanula lanata

10

31.3.

Широколистна камбанка

Campanula latifolia

10

31.4.

Орфанийска камбанка

Campanula orphаnidea (Petkovia orphanidea)

10

31.5.

Трансилванска камбанка

Campanula transsilvanica

10

31.6.

Променливоцветна камбанка

Campanula versicolor

10

31.7.

Сръбски едрайант

Edraianthus serbicus

10

31.8.

Българско вятърче

Jasone bulgarica

10

31.9.

Румелийски трахелиум

Trachelium rumelianum

 

 

 

(T. jacquinii)

10

32.

Семейство Карамфилови

Caryophyllaceae

 

32.1.

Ресничеста песъчарка

Arenaria ciliata

10

32.2.

Критска песъчарка

Arenaria cretica

10

32.3.

Азиатска песъчарка

Arenaria gypsophylloides

10

32.4.

Пиринска песъчарка

Arenaria pirinica

10

32.5.

Родопска песъчарка

Arenaria rhodopaea

10

32.6.

Твърдолистна песъчарка

Arenaria rigida

10

32.7.

Картузиански карамфил

Dianthus carthusianorum

10

32.8.

Унгарски карамфил

Dianthus kladovanus

 

 

 

(D. pontederae ssp. kladovanus)

10

32.9.

Картъловиден карамфил

Dianthus nardiformis

10

32.10.

Бледоцветен карамфил

Dianthus pallidiflorus

10

32.11.

Стрибърнов карамфил

Dianthus stribrnyi

10

32.12.

Урумов карамфил

Dianthus urumoffii

10

32.13.

Текирска мишорка

Gypsophylla tekirae

10

32.14.

Тройновилужна мишорка

Gypsophylla trichotoma

10

32.15.

Дилянова мишовка

Minuartia diljanae

10

32.16.

Румелийска мишовка

Minuartia rumelica

10

32.17.

Стоянова мишовка

Minuartia stojanovii

10

32.18.

Янкева кутявка

Moehringia jankae

10

32.19.

Алпийска мантийка

Petrorhagia alpina

10

32.20.

Тесалска мантийка

Petrorhagia thessala

10

32.21.

Странджанско сапунче

Saponaria stranjensis

10

32.22.

Алпийско плюскавиче

Silene alpina

10

32.23.

Калиакренско плюскавиче

Silene caliacrae

10

32.24.

Критско плюскавиче

Silene cretica

10

32.25.

Черноморско плюскавиче

Silene euxina

10

32.26.

Гръцко плюскавиче

Silene graeca

10

32.27.

Лидиево плюскавиче

Silene lydia

10

32.28.

Велчево плюскавиче

Silene velcevii

10

33.

Семейство Лободови

Chenopodiaceae

 

33.1.

Обикновено халимионе

Halimione pedunculata

10

33.2.

Тученичево халимионе

Halimione portulacoides

10

33.3.

Разнолистна суеда

Sueda heterophylla

10

34.

Семейство Лавданови

Cistaceae

 

 

Тамянка

Cistus salvifolius

15

35.

Семейство Поветицови

Convolvulaceae

 

35.1.

Дребно чадърче

Calystegia soldanella

10

35.2.

Нежна поветица

Convolvulus althaeoides

 

 

 

(C. elegantissimum)

10

35.3.

Парнаска поветица

Convolvulus boissieri ssp. parnassicus

 

 

 

(C. compactus)

10

35.4.

Зюндерманова поветица

Convolvulus boissieri ssp. suendermannii

 

 

 

(C. suendermannii)

10

35.5.

Копринестовлакнеста поветица

Convolvulus holosericeus

15

35.6.

Теснолистна поветица

Convolvulus lineatus

15

35.7.

Персийска поветица

Convolvulus persicus

10

35.8.

Критска креса

Cressa cretica

10

36.

Семейство Дебелецови

Crassulaceae

 

36.1.

Дебелолист

Crassula tillaea

10

36.2.

Розов златовръх

Rhodiola rosea

20, 300**

36.3.

Костова тлъстига

Sedum kostovi

10

36.4.

Магеланска тлъстига

Sedum magellense

10

36.5.

Стефчова тлъстига

Sedum stefco

10

36.6.

Черноколева тлъстига

Sedum tschernokolevii

10

36.7.

Цоликоферова тлъстига

Sedum zollikoferi

10

36.8.

Четинест дебелец

Sempervivum ciliosum

15

37.

Семейство Острицови

Cyperaceae

 

37.1.

Двуредна острица

Carex disticha

5

37.2.

Ръждива острица

Carex ferruginea

5

37.3.

Тъмнокафява острица

Carex fuliginosa

5

37.4.

Тинеста острица

Carex limosa

5

37.5.

Пиринска острица

Carex pirinensis

5

37.6.

Брадавичеста острица

Carex punctata

5

37.7.

Скална острица

Carex rupestris

5

37.8.

Режещ кладиум

Cladium mariscus

5

37.9.

Михелов дихостилис

Dichostylis mishelianus

5

37.10.

Карниолска блатница

Eleocharis carniolica

5

37.11.

Полегнал изолепис

Isolepis supina

5

37.12.

Белардиева кобрезия

Kobresia myosuroides

 

 

 

(Elyna bellardii)

5

37.13.

Крайбрежен сцирпус

Scirpus litoralis (Schoenoplectus litoralis)

5

37.14.

Триръбест сцирпус

Scirpus triqueter

5

38.

Семейство Росянкови

Droseraceae

 

38.1.

Жлезиста алдрованда

Aldrovanda vesiculosa

50

38.2.

Кръглолистна росянка

Drosera rotundifolia

25

39.

Семейство Миризливовърбови

Elaeagnaceae

 

 

Облепиха

Hippophae rhamnoides

100

40.

Семейство Емпетрови

Empetraceae

 

 

Черен емпетрум

Empetrum nigrum

15

41.

Семейство Пиренови

Ericaceae

 

41.1.

Гола кумарка

Arbutus andrachne

200

41.2.

Жлезиста кумарка

Arbutus unedo

200

41.3.

Калуна

Calluna vulgaris

10

41.4.

Пирен

Erica arborea

25

41.5.

Миртолистна зеленика

Rhododendron myrtifolium

50

41.6.

Странджанска зеленика

Rhododendron ponticum

50

41.7.

Кавказка боровинка

Vaccinium arctostaphyllos

50

42.

Семейство Млечкови

Euphorbiaceae

 

42.1.

Алепска млечка

Euphorbia aleppica

10

42.2.

Лъскаволистна млечка

Euphorbia lucida

10

42.3.

Пясъчна млечка

Euphorbia peplis

10

43.

Семейство Бобови

Fabaceae

 

43.1.

Златна раменка

Anthyllis aurea

10

43.2.

Айтоски клин

Astracantha aitosensis

25

43.3.

Тракийски клин

Astracantha thracica (Astragalus thracicus)

15

43.4.

Алпийско сграбиче

Astragalus alopecurus (A. centralpinus)

15

43.5.

Рогчесто сграбиче

Astragalus corniculatus

15

43.6.

Рогоплодно сграбиче

Astragalus cornutus

15

43.7.

Вълнестоцветно сграбиче

Astragalus dasyanthus

15

43.8.

Мехуресточашково сграбиче

Astragalus physocalix

50

43.9.

Вилмотиево сграбиче

Astragalus wilmottianus

15

43.10.

Карагана

Caragana frutex

25

43.11.

Ковачев зановец

Chamaecytisus kovacevii

15

43.12.

Нейчев зановец

Chamaecytisus neicheffii

15

43.13.

Регенсбургски зановец

Chamaecytisus ratisbonensis

15

43.14.

Цариградски нахут

Cicer montbretii

15

43.15.

Немска жълтуга

Genista germanica

15

43.16.

Влакнеста жълтуга

Genista pilosa

15

43.17.

Гол сладник

Glycyrrhiza glabra

20,300**

43.18.

Жълт хедизарум

Hedysarum grandiflorum

15

43.19.

Червен хедизарум

Hedysarum tauricum

15

43.20.

Едноцветна конска подкова

Hippocrepis unisiliquosa

10

43.21.

Планинско секирче

Lathyrus montanus

5

43.22.

Блатно секирче

Lathyrus palustris

5

43.23.

Панчичево секирче

Lathyrus pancicii

5

43.24.

Скално секирче

Lathyrus saxatilis

5

43.25.

Рансилванско секирче

Lathyrus transsylvanicus

5

43.26.

Южна леща

Lens ervoides

5

43.27.

Блатен звездан

Lotus uliginosus