Приложение № 6 към чл. 2

ТАРИФА ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРИЧИНЕНИ ЩЕТИ НА ПРИРОДНИ ОБЕКТИ

Обект

Лева за 1 бр.

1.

Пещерен вход или зала от пещера

3000

2.

Пещерни образувания (сталагмита, сталактити и др.)

300

3.

Геоморфоложки образувания (побити камъни, окременени дървета, земни пирамиди и други скални образувания)

2000