НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
 
НАРЕДБА за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми
 

Актуална към ДВ, бр. 68 / 30.08.2016 г.

 

Приета с ПМС № 168 от 15.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 85 от 25.10.2005 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 24 от 21.03.2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 37 от 8.05.2007 г., изм., бр. 50 от 17.06.2014 г.

 

 Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

  Чл. 1. Наредбата се отнася за въжени линии, предназначени за превоз на хора, наричани по-нататък "въжени линии", и определя:

 1. съществените изисквания към въжените линии;

 2. процедурите за оценяване и начините за удостоверяване на съответствието на предпазните устройства и подсистемите на въжените линии със съществените изисквания;

 3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) редът за издаване на разрешения на лицата за извършване оценяване на съответствието и проверки за спазване на условията, при които е издадено разрешението.

  Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за:

 1. въжените линии, изградени и пуснати в действие след влизането й в сила;

 2. подсистемите съгласно приложение № 1 и предпазните устройства, пуснати на пазара след влизането й в сила.

 (2) Наредбата не се прилага за:

 1. асансьорите и техните предпазни устройства, за които се прилага Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства (обн., ДВ, бр. 94 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 и 115 от 2002 г. и бр. 100 от 2003 г.);

 2. въжените трамваи с традиционна конструкция;

 3. съоръженията за селскостопански цели;

 4. монтираните на място и подвижните съоръжения, използвани на панаири и/или в увеселителни паркове, предназначени за развлечение, а не за превоз на хора;

 5. съоръженията, използвани в минното дело, или монтираните на място съоръжения за промишлени цели;

 6. въжените фериботи;

 7. зъбчатите железници;

 8. съоръженията, задвижвани с вериги.

  Чл. 3. (1) Въжените линии и тяхната инфраструктура, подсистеми и предпазни устройства трябва да съответстват на приложимите към тях съществени изисквания, определени в наредбата.

 (2) Когато са променени важни характеристики или е извършена реконструкция на подсистеми или предпазни устройства на въжените линии, изградени и пуснати в действие преди влизането в сила на наредбата, за които се изисква ново разрешение за пускане в действие, извършената реконструкция като цяло и въздействието й върху въжената линия трябва да отговаря на съществените изисквания, определени в наредбата.

  Чл. 4. (1) При проектирането, изграждането и пускането в действие на въжените линии могат да се прилагат европейски спецификации, специално разработени за тази цел, които осигуряват съответствието на въжените линии със съществените изисквания.

 (2) Наименованията и номерата на европейските спецификации се публикуват в официалния бюлетин на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

 (3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) Въжените линии и тяхната инфраструктура, подсистеми и предпазни устройства, които са изградени в съответствие с изискванията на национален стандарт, който въвежда хармонизиран европейски стандарт, се счита, че съответстват на съществените изисквания на наредбата.

 (4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) Когато за въжените линии и тяхната инфраструктура, подсистеми и предпазни устройства няма хармонизирани европейски стандарти, могат да се използват съществуващите национални стандарти и технически спецификации, чиито номера са публикувани в официалния бюлетин на ДАМТН и за които се счита, че са важни или подходящи за правилното изпълнение на съществените изисквания на наредбата.

 (5) Техническите спецификации по ал. 4 се прилагат в допълнение на европейски спецификации или други стандарти и трябва да осигуряват съответствие със съществените изисквания на наредбата.

  Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) По искане на възложителя или упълномощеното от него лице всички предвидени за изграждане въжени линии трябва да бъдат подложени на анализ за безопасност съгласно приложение № 2. Анализът обхваща всички аспекти на безопасността на системата и заобикалящата я околна среда при проектирането, изграждането и пускането в действие и дава възможност да се определят въз основа на опита рисковете, които е възможно да се появят по време на действие.

 (2) Въз основа на анализа за безопасност лице с техническа правоспособност изготвя доклад за безопасност с препоръки относно предвидените мерки за предотвратяване на рисковете по ал. 1, който включва списък на предпазните устройства и подсистемите, на които трябва да бъде извършено оценяване на съответствието.

 Чл. 6. (1) Анализът за безопасност, ЕО декларациите за съответствие и придружаващата техническа документация, която се отнася до предпазните устройства и подсистемите, трябва да бъдат представени от възложителя или от упълномощеното от него лице на консултанта, както и на Държавната приемателна комисия по реда на Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (ДВ, бр. 72 от 2003 г.), а копие от тях трябва да се съхранява от собственика или от ползвателя на въжената линия.

 (2) Анализът за безопасност, докладът за безопасност и техническата документация трябва да включват цялата документация, която се отнася до характеристиките на въжената линия и всички документи, удостоверяващи съответствието на предпазните устройства и подсистемите, когато тези документи са налице. Към тях се прилагат и документи, описващи необходимите условия, включително ограниченията при експлоатация и подробно описание на надзора при обслужването, регулирането и поддържането.

 (3) Условията за безопасна експлоатация, посочени в доклада за безопасност и техническата документация, се проверяват периодично по реда на съответната наредба по чл. 31 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).

 Чл. 7. (1) Предпазните устройства и подсистемите се пускат на пазара само ако позволяват изграждането на въжени линии, съответстващи на съществените изисквания на наредбата.

 (2) Предпазните устройства се пускат в действие само ако позволяват изграждането на въжени линии, които при правилно монтиране, поддържане и използване по предназначение не застрашават здравето или безопасността на хората или опазването на вещите.

  Чл. 8. Счита се, че съответстват на изискванията на наредбата:

 1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) предпазните устройства, които имат нанесена маркировка за съответствие съгласно изискванията на Наредбата за маркировката за съответствие, приета с Постановление № 191 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 69 от 2005 г.), и които са придружени с ЕО декларация за съответствие съгласно приложение № 9;

 2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) подсистемите, които се придружават от ЕО декларация за съответствие и от техническата документация по чл. 42, ал. 5.

 Чл. 9. (1) Въжените линии се изграждат и пускат в действие при спазване на изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и нормативните актове по прилагането му.

 (2) Предпазните устройства и подсистемите, вградени във въжените линии, се монтират и пускат в действие само ако позволяват изграждането на въжени линии, които при правилно монтиране, поддържане и използване в съответствие с предназначението им не застрашават здравето и безопасността на хората или опазването на вещите.

 (3) Въжените линии се изграждат и пускат в действие само ако са проектирани и изградени по начин, който осигурява съответствието им със съществените изисквания на наредбата.

 Глава втора

СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

 

 Раздел I

Общи изисквания

 

 Чл. 10. Съществените изисквания, включително изискванията за функционална пригодност и пригодност за поддържане, се прилагат при проектирането, изграждането и пускането в действие на въжените линии.

  Чл. 11. (1) Основното изискване при проектирането, изграждането и действието на въжените линии е осигуряването на безопасността на ползващите лица, обслужващия персонал и трети лица.

 (2) Всички въжени линии трябва да бъдат проектирани, пускани в действие и поддържани в съответствие със следните принципи за безопасност, които трябва да се прилагат в следната последователност:

 1. изключване или ако това не е възможно, намаляване на рисковете посредством конструктивни мерки;

 2. определяне и прилагане на всички необходими мерки за предпазване от рискове, които не могат да бъдат изключени чрез конструктивни мерки;

 3. определяне и обявяване на предпазните мерки, които трябва да бъдат взети, за да се избегнат рисковете, които е било невъзможно да се изключат посредством решенията и мерките по т. 1 и 2.

 (3) Въжените линии трябва да бъдат проектирани и изградени така, че да се осигури безопасната им експлоатация, като се вземат под внимание видът на линията, природните и физическите особености на терена, върху който тя е изградена, заобикалящата я околна среда, атмосферните и метеорологичните фактори, както и възможните препятствия и постройки, разположени наоколо, както на земята, така и във въздуха.

 (4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) При проектирането, изграждането и пускането в действие на въжената линия трябва да се предприемат мерки за осигуряване на безопасността на превозваните хора и обслужващия персонал в случай на пожар на въжената линия.

 (5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) При проектирането, изграждането и пускането в действие на въжената линия трябва да се предприемат специални мерки за защита на хората и линията от мълнии.

 Чл. 12. Въжената линия, подсистемите и всички нейни предпазни устройства трябва да бъдат проектирани и изработени така, че да издържат с достатъчна степен на сигурност на всички възможни натоварвания, възникващи при предвидими обстоятелства, включително и на онези, които възникват, когато въжената линия не е в експлоатация, като се обръща по-специално внимание на външните влияния, динамичните въздействия и умората на материалите при динамичното натоварване, като се спазват общоприетите правила на техниката, по-специално относно избора на материалите.

 Чл. 13. (1) Въжената линия, подсистемите и всички предпазни устройства трябва да бъдат проектирани и изработени така, че да се осигури безопасното им сглобяване и монтиране на място.

 (2) Предпазните устройства трябва да са проектирани така, че грешките при монтирането им да бъдат избегнати чрез конструкцията им или чрез подходяща маркировка върху самите тях.

  Чл. 14. (1) Предпазните устройства трябва да бъдат проектирани, изработени и да могат да се използват така, че да се осигури при всички случаи функционалността на всяко едно от тях и/или безопасността на въжената линия в съответствие с анализа за безопасност по чл. 5 (приложение № 2), така че тяхната неизправност да е много малко вероятна или с допустим коефициент на безопасност.

 (2) Въжената линия трябва да бъде проектирана и изработена по начин, който осигурява, че по време на експлоатацията й при всяка неизправност на предпазно устройство, която е възможно да се отрази, дори и косвено, на безопасността на линията, може да се реагира своевременно чрез подходящи мерки.

 (3) Предпазните мерки по ал. 1 и 2 трябва да действат ефективно през периода между две планирани проверки на предпазните устройства. Периодът за извършване на планираните проверки на предпазните устройства трябва да бъде ясно посочен в инструкцията за експлоатация.

 (4) Предпазните устройства, които са включени във въжената линия като резервни части, трябва да отговарят на съществените изисквания на наредбата и на условията, отнасящи се до пълното им взаимодействие с останалите части на въжените линии.

 Чл. 15. (1) Всяка неизправност във въжената линия, която може да предизвика повреда, застрашаваща безопасността, и всяко външно нормално предвидимо събитие, което може да застраши безопасността, трябва, когато това е осъществимо, да бъдат установени, сигнализирани и неутрализирани от предпазното устройство.

 (2) Въжената линия трябва да може да бъде спряна ръчно по всяко време.

 (3) След спирането на въжената линия от предпазно устройство не трябва да е възможно повторното й включване, освен ако не е предприето съответно действие.

 Чл. 16. Въжената линия трябва да бъде проектирана и изградена по начин, който да позволява безопасно извършване на текущо или специално техническо поддържане и на ремонтни дейности.

 Чл. 17. Въжената линия трябва да бъде проектирана и изградена по начин, който да осигурява, че всяко вътрешно или външно въздействие с неблагоприятен ефект, произтичащо от вредни газове, излъчване на шум или вибрации, е в рамките на допустимите граници.

 Раздел II

Изисквания към инфраструктурата

 

 Чл. 18. (1) Въжената линия трябва да бъде проектирана така, че да е възможно нейното безопасно използване, като се вземат под внимание особеностите на терена, заобикалящата я околна среда, атмосферните и метеорологичните условия, всички възможни препятствия и постройки, разположени наоколо, на земята или във въздуха, така че да не причинява вредни въздействия и да не представлява опасност при всякакви условия на експлоатация, обслужване или при операция за спасяване на хора.

 (2) Между превозните средства, тегличите, трасето, въжетата и възможните препятствия и постройки, разположени наоколо, на земята или във въздуха, трябва да се поддържат достатъчни хоризонтални и вертикални разстояния за безопасност, като се взема под внимание вертикалното, надлъжното и напречното движение на въжетата и превозните средства или на тегличите при най-неблагоприятните предвидими работни условия.

 (3) При определяне на максималното вертикално разстояние между превозните средства и земята трябва да се взема предвид видът на въжената линия, видът на превозните средства и спасителните операции. В случай на открити превозни средства трябва да се взема предвид и рискът от падане, както и психологическите аспекти, свързани с разстоянието между превозните средства и земята.

 (4) Максималната скорост на превозните средства или на тегличите, минималното разстояние между тях и тяхното ускоряване и спиране трябва да се определят така, че да осигуряват безопасността на хората и безопасното действие на въжената линия.

 Чл. 19. (1) Станциите и конструкциите по трасето трябва да бъдат проектирани, монтирани и оборудвани така, че да осигуряват устойчивост. Те трябва да позволяват безопасното водене на въжетата, превозните средства и тегличите, както и да позволяват безопасното им поддържане при всякакви експлоатационни условия.

 (2) Зоните на входа и на изхода на въжената линия трябва да бъдат така проектирани, че да гарантират безопасното движение на превозните средства, на тегличите и на хората. Движението на превозните средства и на тегличите в станциите трябва да се осъществява без риск за хората, като се отчита и влиянието на тяхното възможно активно взаимодействие при движението им.

 Раздел III

Изисквания към въжетата, задвижванията, спирачките и механичните и електрическите устройства

 

   Чл. 20. (1) По отношение на въжетата и техните опори трябва да се предприемат всички мерки в съответствие с най-новите постижения в техниката, за да се:

 1. избегне скъсване на въжетата или на техните съединения;

 2. осигури натоварване в границите на допустимите минимални и максимални стойности;

 3. осигури, че въжетата са монтирани върху опорите си по безопасен начин и е предотвратено дерайлирането им;

 4. даде възможност да бъдат под контрол.

 (2) Когато не е възможно да се предотвратят всички рискове от дерайлиране на въжетата, трябва да се предприемат мерки, гарантиращи, че въжетата могат да бъдат задържани, а въжените линии да бъдат спрени без риск за хората в случай на дерайлиране.

   Чл. 21. Главното задвижване на въжената линия трябва да бъде с подходящи характеристики и възможности и да е приспособено към различните задвижващи системи и режими на работа.

 Чл. 22. (1) Въжената линия трябва да има резервно задвижване с енергозахранване, независимо от захранването на главното задвижване.

 (2) Допуска се въжената линия да няма резервно задвижване, когато анализът за безопасност показва, че хората могат да напуснат бързо, лесно и безопасно превозните средства и по-специално тегличите.

 Чл. 23. (1) В случай на необходимост въжената линия и/или превозните й средства трябва да могат да бъдат спрени във всеки момент, при най-неблагоприятните условия от гледна точка на допустимото натоварване и сцеплението на задвижващата шайба по време на експлоатация. Спирачният път трябва да бъде толкова къс, колкото изисква сигурността на въжената линия.

 (2) Стойностите на закъснението трябва да бъдат в съответните допустими граници, които да осигурят както безопасността на хората, така и съответстващия режим на работа на превозните средства, въжетата и другите части на въжената линия.

 (3) Във всички въжени линии трябва да има две или повече спирачни системи, всяка от които да може да спре линията. Те трябва да са координирани по такъв начин, че автоматично една от тях да замени активната система, когато нейната ефективност стане недостатъчна. Последната спирачна система на теглещото въже трябва да действа директно върху задвижващата шайба. Тези изисквания не се отнасят за ски-влековете.

 (4) Въжената линия трябва да има ефективно спирачно устройство и блокиращ механизъм, които да я предпазват от непреднамерено повторно включване.

 Чл. 24. Управляващите устройства трябва да бъдат проектирани и изработени така, че да са безопасни и надеждни, да издържат на нормалното работно натоварване и на външни фактори, като влажност, екстремни температури и електромагнитни смущения, и по такъв начин да не причиняват опасни ситуации, дори в случай на грешка при експлоатацията.

 Чл. 25. На обслужващия персонал трябва да бъдат предоставени подходящи комуникационни устройства, които да му дават възможност да общува помежду си по всяко време и да уведомява ползващите въжените линии хора при авария.

 Раздел IV

Изисквания към превозните средства и тегличите

 

 Чл. 26. Превозните средства и/или тегличите трябва да бъдат проектирани и пригодени по такъв начин, че при предвидими работни условия да е невъзможно изпадането на човек от тях, както и подлагането му на други рискове.

 Чл. 27. Хващачите на превозните средства и на тегличите трябва да бъдат конструирани и оразмерени по такъв начин, че и при най-неблагоприятните условия:

 1. да не повреждат въжето, или

 2. да не приплъзват, с изключение на случаите, когато приплъзването не засяга съществено безопасността на превозното средство, на теглича или на въжената линия.

 Чл. 28. (1) Вратите на превозните средства (вагони, кабини) трябва да бъдат така проектирани и изработени, че да е възможно затварянето и заключването им. Подът и стените им трябва да бъдат проектирани и изработени така, че да издържат натиска и натоварването, упражнявани от ползващите ги лица при всякакви обстоятелства.

 (2) Когато от съображения за безопасност по време на работа се изисква да има придружител на превозното средство, то трябва да е осигурено с необходимото оборудване, за да може придружителят да изпълнява задачите си.

 Чл. 29. Превозните средства и/или тегличите, и по-специално техните механизми за окачване, трябва да бъдат проектирани и пригодени така, че да осигуряват безопасността на обслужващия персонал по време на техническото им обслужване съгласно съответните правила и инструкции.

 Чл. 30. Когато превозните средства са оборудвани с освобождавани по време на работа в станциите хващачи, трябва да се вземат всички необходими мерки, без риск за ползващите лица, за спиране на всяко превозно средство, както и предпазването му от падане в момента на:

 1. потегляне, ако хващачът е неправилно включен към въжето;

 2. пристигане, ако хващачът не е изключен от въжето.

 Чл. 31. Превозните средства на наземните въжени железници (фуникуляри) и на двувъжените линии, ако конструкцията им позволява това, трябва да имат устройство за автоматично спиране по ходовия път в случаите, когато възможността от скъсване на теглещото въже по определени причини не може да бъде изключена.

 Чл. 32. Когато всички рискове от дерайлиране на превозното средство не могат да бъдат отстранени чрез други мерки, то трябва да има устройство против дерайлиране, което да позволява спирането на превозното средство без риск за хората.

 Раздел V

Изисквания към съоръженията за ползващите лица и функционална пригодност

 

 Чл. 33. (1) Достъпът до зоните за качване и изходът от зоните за слизане, както и качването и слизането на ползващите лица трябва да бъде организирано с оглед на движението и спирането на превозните средства по такъв начин, че да се осигури безопасността на хората, и по-специално в участъците, където съществува риск от падане.

 (2) Деца и хора с ограничена подвижност трябва да могат да използват въжената линия по безопасен начин, ако тя е предназначена за превозване на такива хора.

  Чл. 34. (1) Лицата, отговорни за експлоатацията на въжената линия, трябва да вземат всички технически решения и мерки, за да осигурят ползването на въжената линия по предназначение съгласно нейната техническа спецификация и работни условия, както и спазването на инструкциите за безопасна експлоатация и поддържане. Ръководството с инструкциите и съответните упътвания трябва да бъдат съставени на български език.

 (2) Лицата по ал. 1 трябва да имат необходимите материални средства и да бъдат квалифицирани за извършването на съответната дейност.

 Чл. 35. Лицата по чл. 34, ал. 1 трябва да вземат всички технически решения и мерки, които да гарантират, че в случай на аварийно спиране на въжената линия ползващите лица могат да бъдат свалени и изведени безопасно в рамките на определеното време, съобразено с типа линия и заобикалящата я среда, както и в случаите, когато тя не може да бъде пусната отново бързо.

 Чл. 36. (1) Подвижните части на въжената линия, които са достъпни в станциите, трябва да бъдат проектирани, изработени и монтирани така, че да изключват всякакви рискове.

 (2) Частите по ал. 1 трябва да имат защитни устройства за предотвратяване на злополуки в случаите, когато рисковете съществуват. Тези устройства трябва да бъдат от такъв тип, че да не могат да се отстраняват без използването на инструменти и да не се нарушава тяхната функционалност.

 Чл. 37. Работните места и работните зони, включително и онези, използвани само в редки случаи, и подстъпите до тях, трябва да бъдат проектирани и изградени така, че да предпазват от падане обслужващия персонал. Когато конструкцията не отговаря на изискванията, тя трябва да има места за закрепване на лични предпазни средства за предпазване от падане.

 Глава трета

ОЦЕНЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРЕДПАЗНИТЕ

УСТРОЙСТВА И ПОДСИСТЕМИТЕ

 

  Чл. 38. (1) Преди пускане на предпазните устройства на пазара производителят или неговият упълномощен представител трябва:

 1. да ги подложи на процедура за оценяване на съответствието съгласно чл. 40, ал. 1;

2. да състави ЕО декларация за съответствие съгласно приложение № 3;

 3. да нанесе маркировка за съответствие.

 (2) Оценяването на съответствието на предпазните устройства се извършва по писмено заявление на производителя или на неговия упълномощен представител до избрано от него лице, получило разрешение за оценяване на съответствието.

 Чл. 39. (1) Когато производителят или неговият упълномощен представител не са извършили действията по чл. 38, те трябва да се извършат от лицето, което пуска предпазните устройства на пазара.

 (2) Задълженията за извършване на оценяване на съответствието по чл. 38 се отнасят и за лицата, които изработват предпазни устройства за собствена употреба.

  Чл. 40. (1) Предпазните устройства се оценяват по следните процедури по избор на производителя:

 1. "ЕО изследване на типа - модул В" (приложение № 4) и "Осигуряване на качеството на производството - модул D" (приложение № 5), или

 2. "ЕО изследване на типа - модул В" (приложение № 4) и "Проверка на продукта - модул F" (приложение № 6), или

 3. "Проверка на единичен продукт - модул G" (приложение № 7), или

 4. "Пълно осигуряване на качеството - модул Н" (приложение № 8).

 (2) Модулите по ал. 1, т. 1 - 4 трябва да се прилагат, като се вземат под внимание специфичните допълнителни условия във всеки един модул.

 Чл. 41. Маркировката за съответствие се нанася ясно и на видно място на всяко предпазно устройство или ако това не е възможно, на табели, трайно закрепени към него.

  Чл. 42. (1) Оценяването на съответствието на подсистемите се извършва по процедура за изследване съгласно приложение № 10 след подаване на писмено заявление от производителя или неговия упълномощен представител до избрано от него лице, получило разрешение за оценяване на съответствието.

 (2) Когато производителят на подсистеми не извършва стопанска дейност на територията на Република България и няма упълномощен представител по чл. 4, ал. 3 от ЗТИП, действията по ал. 1 трябва да се извършат от лицето, което пуска подсистемите на пазара.

 (3) Производителят или неговият упълномощен представител или лицето, което пуска подсистемите на пазара, трябва да състави ЕО декларация за съответствие въз основа на изследването по ал. 1.

 (4) След изпълнението на процедурата по ал. 1 лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, изготвя сертификат за изследване на подсистемите и придружаващата ги техническа документация.

 (5) Техническата документация по ал. 4 трябва да включва:

 1. всички необходими документи, касаещи характеристиките на подсистемата;

 2. всички документи, удостоверяващи съответствието на предпазните устройства, когато такива устройства са вградени в подсистемата;

 3. подробно описание на условията и на ограниченията при употреба, както и съответните части от инструкциите за техническо обслужване.

 Глава четвърта

(В сила от 27.07.2004 г.)

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ НА ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНЯВАНЕ НА

СЪОТВЕТСТВИЕТО И ПРОВЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО Е

ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕТО

(Загл. изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г.)

 

  Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване съответствието на предпазни устройства и/или подсистеми на въжените линии за превоз на хора, трябва да отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 ЗТИП, на БДС ЕN 45011, БДС ЕN 45012 и БДС ЕN ISO/IEC 17025 в зависимост от процедурите и продуктите, за които кандидатства, и:

 1. да може да изпълнява една или повече процедури за оценяване съответствието на предпазни устройства и/или подсистеми;

 2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) да може да използва съществуващи национални стандарти и технически спецификации, когато няма стандарти по чл. 4, ал. 3;

3. да има най-малко един компетентен одитор, който да отговаря на изискванията на БДС EN ISO 19011 и да има опит в областта на предпазни устройства и/или подсистеми на въжените линии при извършване оценката на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието, за която кандидатства;

 4. да има наръчник и процедури на системата по качеството.

  Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) (1) Лицето по чл. 43 подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) писмено заявление, в което се посочват продуктите и процедурите, за които желае да получи разрешение. Към заявлението се прилагат:

 1. (изм. – ДВ, бр. 50 от 2014 г. ) единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър или копие от акта за създаването, когато лицето е създадено със закон или с акт на Министерския съвет;

 2. справка в табличен вид, съдържаща видовете продукти, приложимите за тях съществени изисквания, хармонизираните стандарти или методиките и инструкциите за измерване и изпитване, които ще се прилагат при оценяване на съответствието;

 3. копия от трудови и граждански договори на персонала, документи за завършено образование, допълнително придобита квалификация и професионална автобиография, както и справка относно неговата компетентност и опит за извършване оценяване на съответствието по заявения обхват;

 4. справка за техническите средства за извършване на изпитвания като част от процедурите за оценяване на съответствието, с които разполагат собствените му лаборатории и/или лабораториите, с които има сключени договори;

 5. копие от сключените договори с подизпълнители, когато има такива;

 6. копие от сертификатите за акредитация на лабораториите, когато има такива;

 7. декларации на лицето и на наетия от него персонал за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 3, 5 и 8 ЗТИП;

8. (изм. – ДВ, бр. 50 от 2014 г. ) удостоверение от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 7 ЗТИП;

 9. копие от договора за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му, свързани с дейностите по оценяване на съответствието;

 10. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) списък на европейските спецификации по чл. 4, ал. 1; национални стандарти, въвеждащи хармонизирани стандарти по чл. 4, ал. 3, които притежава, отнасящи се до продуктите, посочени в заявлението;

 11. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) национални стандарти и технически спецификации, когато не се прилагат стандартите по чл. 4, ал. 3;

12. копие от документи, удостоверяващи завършено образование, обучение за одитори, професионален и одиторски опит съгласно изискванията на БДС EN ISO 19011, на одитора, който ще извършва оценяване на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието;

 13. наръчник и процедурите на системата по качеството;

 14. процедурите за оценяване на съответствието, за които кандидатства;

 15. документ за платена такса за установяване съответствието на документите с изискванията на чл. 10, ал. 1 и 2 ЗТИП по чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г. и бр. 17 и 49 от 2003 г.).

 (2) В случаите по чл. 11, ал. 2 ЗТИП лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, подава до председателя на ДАМТН заявлението по ал. 1, придружено от:

 1. документите по ал. 1, т. 1 - 6, 8 - 12, 14 и 15;

 2. сертификат за акредитация от орган по акредитация в зависимост от продуктите и процедурите, за които кандидатства:

 а) за "ЕО изследване на типа" (приложение № 4) - по стандарти БДС EN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;

 б) за "Осигуряване качеството на производството" (приложение № 5) - по стандарт БДС EN 45012;

 в) за "Проверка на продукта" (приложение № 6) - по стандарти БДС EN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;

 г) за "Проверка на единичен продукт" (приложение № 7) - по стандарти БДС ЕN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;

 д) за "Пълно осигуряване на качеството" (приложение № 8) - по стандарт БДС EN 45012;

 е) за "Изследване на подсистеми" (приложение № 10) - по стандарти БДС ЕN 45011 и БДС EN 45012.

 (3) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 1 и 2 кандидатът за издаване на разрешение за оценяване на съответствието внася такси за извършване проверка на място за установяване на техническата компетентност и способността за изпълнение на заявените процедури, определени в чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.

 Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) (1) Оценяването на изпълнението на изискванията по чл. 43 се извършва съгласно процедура, утвърдена от председателя на ДАМТН, която се предоставя на заявителя.

 (2) В срок 6 месеца от получаването на документите по чл. 44 председателят на ДАМТН издава разрешение за извършване оценяване съответствието на предпазни устройства и/или подсистеми на въжени линии за превоз на хора или отказва издаването му с мотивирана заповед.

 (3) При издаване на разрешението за оценяване съответствието на предпазни устройства и/или подсистеми на въжени линии за превоз на хора се заплащат такси, определени в чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.

(4) Разрешението за оценяване на съответствието не може да се прехвърля или преотстъпва на други физически или юридически лица.

  Чл. 46. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) (1) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор проверява периодично лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, за спазване на условията, при които е получило разрешението, и за изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието.

 (2) Проверките по ал. 1 са планови и извънредни и се извършват от комисия, определена със заповед на председателя на ДАМТН.

 (3) Плановите проверки на лицето по ал. 1 се извършват най-малко веднъж годишно от датата на издаване на разрешението съгласно годишен график за проверки и обхващат:

 1. изпълнените процедури за оценяване на съответствието;

 2. функционирането на системата по качеството;

 3. състоянието на техническите средства за измерване и изпитване;

 4. актуалността на прилаганите стандарти;

 5. взаимодействието с подизпълнителите и дейността им като част от процедурите за оценяване на съответствието;

 6. постъпилите жалби, възражения, рекламации и начините за тяхното уреждане;

 7. издадените сертификати и одобрения в резултат на извършените процедури за оценяване на съответствието.

 (4) Извънредните проверки по чл. 14в, ал. 2 ЗТИП се извършват на място при лицата по ал. 1 и обхващат:

 1. допуснатите несъответствия с изискванията на чл. 10 ЗТИП, за които е постъпила информация, причините за възникването им и начините за тяхното отстраняване;

 2. пропуски при изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието;

 3. възможността на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, да продължава да извършва дейността си по оценяване на съответствието.

 (5) При извършване на проверките по ал. 3 и 4 лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието на продуктите, заплаща разходите за командироване на експертите от комисията по ал. 2.

 (6) В случаите, когато комисията констатира нарушения по чл. 14в, ал. 4 и чл. 15 ЗТИП, тя изготвя и представя на председателя на ДАМТН доклад за временно спиране на дейността или за отнемане разрешението на лицето по ал. 1.

 Чл. 47. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) Лицето, получило разрешение за оценяване съответствието на предпазни устройства и/или подсистеми, е длъжно до 31 януари следващата година да представя годишен доклад за дейността си, който обхваща общия брой на извършените оценки за съответствието по видове продукти и процедури за оценяване на съответствието, списък на издадените сертификати и одобрения, отказите за издаване на сертификат и/или одобрения, общия брой на предявените жалби, възражения, рекламации и предприетите действия по уреждането им.

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

   § 1. По смисъла на наредбата:

 1. "Въжени линии, предназначени за превоз на хора" са съоръжения, състоящи се от множество съставни части, проектирани, произведени, монтирани и пуснати в действие с цел превоз на хора в превозни средства или чрез тегличи, където окачването и/или теглителната сила се осигурява от въжета, разположени по дължината на трасето, и които са:

 а) наземни въжени железници (фуникуляри) и други линии с превозни средства, носени от колела или от други устройства за окачване, където теглителната сила се осигурява от едно или повече въжета;

 б) висящи въжени линии, чиито превозни средства се носят и/или преместват посредством едно или повече транспортни въжета; към тях спадат кабинни и седалкови линии;

 в) ски-влекове, при които ползващите ги лица биват изтегляни чрез тегличи посредством въже.

 Въжената линия включва цялостната система, състояща се от подсистеми и инфраструктура.

 2. "Инфраструктура" е проектираната специално за всяка въжена линия и изградена на място инфраструктура, която включва общия план на разположението, данни за системата, станции и конструкции по дължината на трасето, които са необходими за изграждането и действието на линията, включително и фундаментите.

 3. "Превозни средства" са съставна част на висяща въжена линия или наземна въжена железница, в които се превозват хора.

 4. "Предпазно устройство" е всяка основна съставна част, група от съставни части, част от сглобена единица или цялостна сглобена единица, както и всяко устройство, вградено във въжената линия за осигуряване на безопасното й функциониране и определено чрез анализ за безопасност, неизправността на което застрашава здравето и безопасността на ползващите лица, обслужващия персонал или трети страни.

 5. "Възложител" е всяко физическо или юридическо лице, което възлага поръчката за изпълнение на въжената линия.

 6. "Упълномощено от възложителя лице" е лицето по смисъла на чл. 161, ал. 1 ЗУТ.

7. "Лице с техническа правоспособност" е физическо лице, което може да извършва проучвателни, проектантски, контролни, строителни и надзорни дейности, ако притежава техническа правоспособност съобразно придобитата му специалност и образователно-квалификационна степен, определена в чл. 229 ЗУТ.

8. "Консултант" е лицето по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, който въз основа на писмен договор с възложителя извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор и може да изпълнява прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация.

 9. "Функционална пригодност" са всички технически решения и мерки, които оказват влияние върху проектирането и изграждането и са необходими за безопасното функциониране на въжената линия.

 10. "Пригодност за поддържане" са всички технически решения и мерки, които оказват влияние върху проектирането и изграждането и са необходими за поддържането с цел да осигурят безопасното функциониране на въжената линия.

 11. "Европейска спецификация" е обща техническа спецификация, европейско техническо одобрение или национален стандарт, въвеждащ хармонизиран европейски стандарт.

 12. "Техническа спецификация" е документ, предписващ изискванията, на които трябва да съответства изделието, който съдържа чертежи, схеми или други документи, както и посочва начините и критериите, чрез които се проверява съответствието.

 13. "Обща техническа спецификация" е техническа спецификация, изготвена по определена процедура, призната от държавите - членки на Европейския съюз, с цел да се прилага по еднакъв начин във всички държави членки и която е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и в официалния бюлетин на ДАМТН.

 14. "Европейско техническо одобрение" е положителна техническа оценка на годността за употреба на даден продукт по предназначението му, която се основава на удовлетворяването на съществените изисквания към въжените линии и вградените в тях предпазни устройства и подсистеми. Техническото одобрение се издава от орган - член на Европейската организация за техническо одобрение.

 § 2. Когато се установи, че пусната в действие въжена линия, която се използва в съответствие с предназначението й, е възможно да застраши безопасността и здравето на хората и опазването на вещите, трябва да се предприемат съответни мерки, за да се ограничи използването й или да бъде спряна от експлоатация съгласно съответната наредба по чл. 31 от ЗТИП.

 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

  § 3. Въжените линии, за които е било издадено разрешение за строеж и чието изграждане не е започнало преди влизането в сила на наредбата, трябва да отговарят на изискванията на наредбата.

  § 4. Въжените линии, чието изграждане е започнало преди влизането в сила на наредбата, се завършват по реда на Наредба № 24 за устройство и безопасна експлоатация на въжени линии (обн., ДВ, бр. 40 и 41 от 1979 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1989 г.) и тяхното пускане в експлоатация може да става по реда на същата наредба.

 § 5. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 1 ЗТИП.

  § 6. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2005 г.) Наредбата влиза в сила на 1 януари 2007 г. с изключение на глава четвърта.

  § 7. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) Наредбата въвежда разпоредбите на Директива 2000/9/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г., отнасяща се до въжени линии, предназначени за превоз на хора.

————————————————————————————————

 

 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 109 на Министерския съвет от 8 май 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Българския институт по метрология

(ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 5.05.2006 г.)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 § 2. Навсякъде думите "Държавната агенция за метрология и технически надзор" се заменят с "Държавната агенция за метрологичен и технически надзор" в следните нормативни актове:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 13. Наредбата за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2005 г. и бр. 24 от 2006 г.);

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 на Министерския съвет от 25 април 2007 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 (ДВ, бр. 37 от 2007 г.)

§ 1. В Наредбата за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2005 г. и бр. 24 и 40 от 2006 г.), се правят следните изменения и допълнения:

 .......................................................................

 9. Навсякъде в наредбата: а) думите "декларация за съответствие", "декларацията за съответствие" и "декларациите за съответствие" се заменят съответно с "ЕО декларация за съответствие", "ЕО декларацията за съответствие" и "ЕО декларациите за съответствие"; б) думите "изследване на типа", "изследването на типа", "сертификат за изследване на типа", "сертификат за изследване на проекта", "сертификатите за изследване на проекта" и "одобренията на проекта" се заменят съответно с "ЕО изследване на типа", "ЕО изследването на типа", "ЕО сертификат за изследване на типа", "ЕО сертификат за изследване на проекта", "ЕО сертификатите за изследване на проекта" и "ЕО одобренията на проекта".

 .......................................................................

                                                          Приложение № 1

                                                  към чл. 2, ал. 1, т. 2

                         Подсистеми на въжена линия

     За целите на наредбата въжената линия се подразделя на инфраструктура и

изброените по-долу подсистеми, чиято използваемост и пригодност за

поддържане се вземат под внимание при всеки отделен случай:

      1. Въжета и въжени съединения.

      2. Задвижвания и спирачки.

      3. Механични устройства:

     3.1.  устройства за опъване на въжето;

     3.2.  механични устройства в станциите;

     3.3.  механични устройства по трасето.

      4. Превозни средства:

     4.1.  кабини, седалки или тегличи;

     4.2.  носачи;

     4.3.  колички на превозни средства;

     4.4.  хващачи.

      5. Електротехнически устройства:

     5.1.  управляващи, контролни и предпазни устройства;

     5.2.  комуникационни и информационни устройства;

     5.3.  устройства за защита от мълнии.

      6. Спасителни средства:

     6.1.  неподвижни спасителни средства;

     6.2.  подвижни спасителни средства.

                                                             Приложение № 2

                                           към чл. 5, ал. 1 и чл. 14, ал. 1

                            Анализ за безопасност

     При анализа за безопасност, който се изисква съгласно чл. 5, ал. 1 за

всяка въжена линия, трябва да се вземе под внимание всеки работен режим.

Анализът трябва да следва признат или установен метод и да отчита текущото

състояние на нивото на техниката и сложността на въжената линия.  Целта е да

се осигури, че проектът и конфигурацията на линията трябва да вземат под

внимание и местната околна среда и най-неблагоприятните ситуации, за да

осигури задоволителни условия на безопасност.

     Анализът трябва да обхваща предпазните устройства и тяхното въздействие

върху въжената линия и свързаните с тях подсистеми, които те привеждат в

действие, така че:

     1.  да могат да реагират на установена първоначална повреда или

неизправност, като:

     а) останат в състояние, осигуряващо безопасност, или

     б) в режим на слабо натоварване, или

     в) в състояние на надеждно действие срещу преустановяване на действието

поради повреда на отделни елементи;

     2.  да са осигурени с резерв от предпазни устройства и да са под

постоянно наблюдение и контрол;

     3.  да са изработени така, че да бъде взета предвид вероятността от

възможна неизправност и да са равностойни на предпазни устройства, които

отговарят на критериите по т. 1 и 2.

     Анализът за безопасност трябва да се използва, за да се състави списък

на рисковете и опасните ситуации, както и да се определи списъкът на

предпазните устройства съгласно чл. 5, ал. 2. Резултатът от анализа за

безопасност трябва да бъде обобщен в доклад за безопасност.

                                                             Приложение № 3

                                                    към чл. 38, ал. 1, т. 2

                                     (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.)

            ЕО декларация за съответствие за предпазните устройства

     ЕО декларацията за съответствие се отнася за предпазните устройства

съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 с оглед установяване на съответствието им с

приложимите за тях съществени изисквания на наредбата.

     ЕО декларацията за съответствие и придружаващата ги документация трябва

да имат дата и подпис.  Декларацията, както и ръководството с инструкциите

съгласно чл. 34, ал. 1 трябва да са съставени на български език.

     ЕО декларацията за съответствие трябва да съдържа следните данни:

     1.  позоваване на наименованието на наредбата;

     2.  наименование и адрес на производителя или на неговия упълномощен

представител, като упълномощеният представител трябва също да представи

данни за наименованието и адреса на производителя;

     3.  описание на предпазното устройство (марка, тип и т.н.);

     4.  подробно описание на използваната процедура за оценяване на

съответствието по чл. 40;

     5.  всички приложими изисквания, на които предпазното устройство трябва

да отговаря, и по-специално условията на експлоатация;

     6.  (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) наименование и адрес на

лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, участващо в

процедурата за оценяване на съответствието, и датата на сертификата за

изследване, а също така и данни за продължителността и условията на валидност

на сертификата, когато такива се съдържат в сертификата;

     7.  (изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) наименованието и номерата на

приложимите национални стандарти, с които се въвеждат хармонизираните

европейски стандарти, когато такива са приложени;

     8.  името и длъжността на лицето, упълномощено да подпише декларацията

от името на производителя или на неговия упълномощен представител.

                                                             Приложение № 4

                                              към чл. 40, ал. 1, т. 1 и 2 и

                                            чл. 44, ал. 2, т. 2, буква "а"

     Процедура за оценяване на съответствието на предпазните устройства

                       "ЕО изследване на типа - модул В"

     1.  "ЕО изследване на типа - модул В" е процедурата, при която лице,

получило разрешение за оценяване на съответствието, установява и

удостоверява, че представителен образец от очакваното производство отговаря

на изискванията на наредбата.

      2.  ЕО изследването на типа се извършва по писмено заявление, подадено

от производителя или от неговия упълномощен представител до лице по т. 1,

избрано от него.  Заявлението трябва да съдържа:

     а) наименованието и адреса на производителя или на неговия упълномощен

представител, ако заявлението се подава от него;

     б) писмена декларация, че не е подавано заявление за оценяване на

съответствието до друго лице, получило разрешение за оценяване на

съответствието;

     в) техническата документация съгласно т. 3.

     Заявителят предоставя на разположение на лицето по т. 1 представителен

образец от очакваното производство, наричан по-нататък "тип".  Лицето може да

изисква и други представителни за продукцията образци, ако това се изисква

от програмата за изпитване.

      3.  Техническата документация трябва да позволява да се оцени

съответствието на предпазното устройство с изискванията на наредбата.  Тя

трябва да обхваща проектирането, производството и начина на работа на

предпазното устройство и да съдържа:

     а) общо описание на типа;

     б) принципни конструкторски и производствени чертежи и схеми на

компонентите, сглобените единици, електрическите вериги и др.;

     в) описания и пояснения на чертежите и схемите и за начина на работа на

продукта;

     г) списък на стандартите по чл. 4, ал. 3, които са приложени изцяло или

частично, и описание на решенията, приети за изпълнение на съществените

изисквания, когато стандартите по чл. 4, ал. 3 не съществуват;

     д) резултати от изчисленията при проектиране, от извършените

изследвания и др.;

     е) протоколи от изпитванията;

     ж) областта на приложение на предпазното устройство.

      4.  Лицето по т. 1 трябва:

     а) да изследва техническата документация, да провери дали типът е

произведен в съответствие с нея и да установи предпазните устройства, които

са проектирани в съответствие с приложимите изисквания на стандартите по

чл. 4, ал. 3, както и предпазните устройства, които са проектирани, без да са

приложени съответните изисквания на тези стандарти;

     б) да извърши или да възложи извършването на подходящи изследвания и

необходими изпитвания, за да установи дали приетите от производителя решения

осигуряват съответствието със съществените изисквания, когато не са

приложени стандартите по чл. 4, ал. 3;

     в) да извърши или да възложи извършването на подходящи изследвания и

необходими изпитвания, за да установи дали съответните стандарти по чл. 4,

ал. 3 са действително приложени, когато производителят е избрал да ги

приложи;

     г) да съгласува със заявителя мястото, където ще се извършат

изследванията и необходимите изпитвания.

      5.  Когато типът отговаря на съответните изисквания на наредбата, лицето

по т. 1 издава на заявителя ЕО сертификат за ЕО изследване на типа.

Сертификатът съдържа наименованието и адреса на производителя, заключенията

от изследването, условията на валидност, продължителността му и данните,

необходими за идентифициране на одобрения тип.  Към сертификата се прилага

списък на съответните части от техническата документация.  Копие от

сертификата и приложения към него списък се съхранява от лицето по т. 1.

     Отказът за издаване на ЕО сертификат за ЕО изследване на типа трябва да

бъде подробно мотивиран и се съобщава на производителя.  Посочва се и

процедура за възражения.

      6.  Заявителят трябва да информира лицето по т. 1, което съхранява

техническата документация, отнасящо се до ЕО сертификата за ЕО изследване на

типа, за всички изменения на одобреното предпазно устройство.  Измененията

подлежат на ново одобрение, когато могат да повлияят на съответствието

със съществените изисквания или на предвидените условия на употреба.

Последващото одобрение се издава под формата на допълнение към първоначалния

ЕО сертификат за ЕО изследване на типа.

      7.  Лицето по т. 1 съобщава на другите лица, получили разрешение за

оценяване на съответствието, необходимата информация относно издадените и

оттеглените ЕО сертификати за ЕО изследване на типа и допълненията към тях.

      8.  Лицата, извършващи оценяване на съответствието на предпазни

устройства, могат да получат копие от ЕО сертификата за ЕО изследване на типа

и/или допълненията към него.  Приложенията към сертификата трябва да бъдат на

разположение на другите лица, извършващи оценяване на съответствието.

      9.  Производителят или неговият упълномощен представител трябва да

съхранява заедно с техническата документация и копие от ЕО сертификата за

ЕО изследване на типа и допълненията към него в продължение на 30 години след

произвеждането на последното предпазно устройство.

     Когато производителят на предпазните устройства не е установен на

територията на Република България и няма упълномощен представител по чл. 4,ал. 3 от ЗТИП, задължението да съхранява техническата документация е на

лицето, което пуска предпазното устройство на пазара.

                                                           Приложение № 5

                                                към чл. 40, ал. 1, т. 1 и

                                          чл. 44, ал. 2, т. 2, буква "б"

     Процедура за оценяване на съответствието на предпазните устройства

           "Осигуряване на качеството на производството - модул D"

     1.  "Осигуряване на качеството на производството - модул D" е процедура,

при която производителят, който изпълнява задълженията си по т. 2, осигурява

и декларира, че предпазните устройства съответстват на типа, описан в ЕО

сертификата за ЕО изследване на типа, и на изискванията на наредбата.

Производителят или неговият упълномощен представител трябва да нанесе на

всяко предпазно устройство маркировка за съответствие и да състави писмена

ЕО декларация за съответствие.  Маркировката се придружава от

идентификационния номер на лицето, получило разрешение за оценяване на

съответствието, което ще извършва надзора по т. 4.

      2.  Производителят трябва да поддържа одобрена система по качеството за

производството, крайния контрол и изпитванията по т. 3 и подлежи на надзор

по т. 4.

      3.  Система по качеството:

     3.1.  за оценяване на системата по качеството производителят трябва да

подаде заявление до избрано от него лице, получило разрешение за оценяване

на съответствието.  Заявлението трябва да съдържа:

     а) всички необходими данни за категорията на очакваните предпазни

устройства;

     б) документацията на системата по качеството;

     в) техническата документация на одобрения тип предпазно устройство и

копие от ЕО сертификата за ЕО изследване на типа, ако е необходимо;

     3.2.  системата по качеството трябва да осигурява съответствие на

предпазното устройство с типа, описан в ЕО сертификата за ЕО изследване на

типа, и с изискванията на наредбата.  Всички елементи, изисквания и

предписания, приети от производителя, трябва да са систематизирани и

подредени под формата на документирани правила, процедури и инструкции.

Документацията на системата по качеството трябва да позволява еднозначно

тълкуване на програмите, плановете, наръчниците и записите по качеството и да

съдържа описание на:

     а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите на

ръководството и неговите правомощия относно качеството на предпазните

устройства;

     б) средствата и методите за производство, контрол и осигуряване на

качеството, процесите и систематичните действия, които ще се прилагат по

време на производството;

     в) изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време

и след производството, с посочване на тяхната периодичност;

     г) записите по качеството, като доклади от контрола и данни от

изпитвания и данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния

персонал и др.;

     д) начините за наблюдение за постигане на изискваното качество и на

ефективното функциониране на системата по качеството;

     3.3.  лицето по т. 3.1 трябва да оцени системата по качеството, за да

установи дали тя съответства на изискванията на т. 3.2; елементите на

системата по качеството, за които са приложени изискванията на съответните

хармонизирани стандарти, се считат за удовлетворяващи съответните

изисквания; екипът одитори трябва да включва поне едно лице с опит в

оценяване на технологията, отнасяща се до съответните предпазни устройства;

процедурата за оценяване включва и проверка на място при производителя;

решението се съобщава на производителя; съобщението трябва да съдържа

заключенията от изследването и мотивираното решение от оценяването;

     3.4.  производителят трябва да изпълнява задълженията, произтичащи от

одобрената система по качеството, и да поддържа нейното правилно и

ефективно функциониране на подходящо и задоволително ниво; производителят

или неговият упълномощен представител информира лицето, одобрило системата

по качеството, за всяко предвиждано нейно изменение; лицето по т. 3.1 трябва

да прецени предложените изменения и да реши дали изменената система по

качеството ще продължи да отговаря на изискванията по т. 3.2 или е

необходимо ново оценяване; решението се съобщава на производителя;

съобщението трябва да съдържа заключенията от изследването и мотивираното

решение от оценяването.

      4.  Надзор:

     4.1.  целта на надзора е да осигури точното изпълнение на задълженията

на производителя, произтичащи от одобрената система по качеството;

     4.2.  за целите на надзора производителят трябва да осигури на лицето по

т. 3 достъп до местата за производство, контрол, изпитване и складиране и да

му предоставя всички необходими данни и по-специално:

     а) документацията на системата по качеството;

     б) записите по качеството, като доклади от контрола и данни от

изпитване и данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния

персонал и др.;

     4.3.  лицето по т. 3.1 трябва да извършва периодично одити, за да се

увери, че производителят правилно поддържа и прилага системата по

качеството, както и да предаде на производителя доклад от одита;

     4.4.  лицето по т. 3.1 освен периодичните одити може да извършва и

внезапни проверки на място при производителя; при необходимост по време на

проверките лицето по т. 3 може да извърши или да възложи извършването на

изпитванията, за да провери правилното функциониране на системата по

качеството; лицето по т. 3.1 трябва да предаде на производителя доклад от

проверката и ако е извършено изпитване - и протокол от изпитването.

      5.  Производителят трябва да съхранява в продължение най-малко на 30

години след произвеждането на последното предпазно устройство следните

документи, които при поискване трябва да представя на органите за надзор на

пазара:

     а) документацията на системата по качеството;

     б) измененията по т. 3.4;

     в) решенията и докладите по т. 3.4, 4.3 и 4.4.

      6.  Лицето по т. 3.1 съобщава на другите лица, получили разрешение за

оценяване на съответствието, съответната информация за всички издадени и

оттеглени одобрения на системата по качеството.

                                                            Приложение № 6

                                                 към чл. 40, ал. 1, т. 2 и

                                           чл. 44, ал. 2, т. 2, буква "д"

     Процедура за оценяване на съответствието на предпазните устройства

                      "Проверка на продукта - модул F"

     1.  "Проверка на продукта - модул F" е процедура, при която

производителят или неговият упълномощен представител проверява и

удостоверява, че предпазните устройства по т. 3 съответстват на типа, описан

в ЕО сертификата за ЕО изследване на типа, и отговарят на съществените

изисквания на наредбата.

      2.  Производителят предприема всички необходими мерки, за да осигури

производственият процес да гарантира съответствието на произвежданите

предпазни устройства с типа, описан в ЕО сертификата за ЕО изследване на

типа, и с изискванията на наредбата.  Той трябва да нанесе маркировката за

съответствие върху всяко предпазно устройство и да състави ЕО декларация за

съответствие.

      3.  Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, трябва

да извършва необходимите изследвания и изпитвания на предпазните устройства,

за да установи съответствието им с изискванията на наредбата, или чрез

изследване и изпитване на всяко предпазно устройство съгласно т. 4, или чрез

изследване и изпитване на предпазните устройства на статистическа основа

съгласно т. 5, като това става по избор на производителя.

     Производителят или неговият упълномощен представител трябва да

съхранява копие от ЕО декларацията за съответствие в продължение най-малко на

30 години след произвеждането на последното предпазно устройство.

      4.  Проверка чрез изследване и изпитване на всяко предпазно устройство:

     4.1.  всяко предпазно устройство трябва да се изследва и изпитва

съгласно изискванията на съответните стандарти по чл. 4, ал. 3 или да се

извършват равностойни изследвания и изпитвания, за да се провери

съответствието му с типа, описан в ЕО сертификата за ЕО изследване на типа, и

с приложимите за него изисквания на наредбата;

     4.2.  лицето по т. 3 трябва да нанесе или да изиска да се нанесе

неговият идентификационен номер върху всяко одобрено предпазно устройство и

да състави писмен сертификат за съответствие, отнасящ се до извършените

изпитвания;

     4.3.  при поискване производителят или неговият упълномощен представител

трябва да гарантира, че е в състояние да предостави сертификата за

съответствие, издаден от лицето по т. 3.

      5.  Проверка на статистическа основа.

     5.1.  производителят трябва да представи за проверка предпазните

устройства под формата на еднотипни партиди и да предприеме всички

необходими мерки производственият процес да осигурява еднаквост на всяка

произведена партида;

     5.2.  всички предпазни устройства трябва да са на разположение за

проверка под формата на еднотипни партиди; от всяка партида се взема

случайна извадка; предпазните устройства в една извадка трябва да бъдат

изследвани поотделно и да се проведат подходящи изпитвания съгласно

изискванията на стандартите по чл. 4, ал. 3 или да се извършат равностойни

изпитвания, за да се осигури съответствието им със съществените изисквания

на наредбата и да се реши дали партидата се приема или се отхвърля;

     5.3.  статистическата процедура трябва да прилага следните елементи:

     а) статистически метод;

     б) план за вземането на извадки със съответните данни за неговото

изпълнение;

     5.4.  в случай на приети партиди лицето по т. 3 трябва да нанесе или да

изиска да се нанесе неговият идентификационен номер върху всяко предпазно

устройство, както и да издаде писмен сертификат за съответствието, отнасящ

се за проведените изпитвания; всички предпазни устройства в партидата могат

да бъдат пуснати на пазара, с изключение на онези устройства от извадката,

за които се е установило, че са несъответстващи; когато дадена партида е

отхвърлена, лицето по т. 3 или органите за надзор на пазара са длъжни да

предприемат необходимите мерки, за да предотвратят пускането на пазара на

тази партида; в случай на често отхвърляне на партиди лицето по т. 3 може да

преустанови извършването на проверка на статистическа основа; на

отговорността на лицето по т. 3 производителят може да нанася

идентификационния му номер по време на производствения процес;

     5.5.  при поискване производителят или неговият упълномощен представител

трябва да гарантира, че е в състояние да предостави сертификата за

съответствие, издаден от лицето по т. 3.

                                                           Приложение № 7

                                                към чл. 40, ал. 1, т. 3 и

                                          чл. 44, ал. 2, т. 2, буква "г"

     Процедура за оценяване на съответствието на предпазните устройства

                  "Проверка на единичен продукт - модул G"

     1.  "Проверка на единичен продукт - модул G" е процедура, при която

производителят осигурява и декларира, че предпазното устройство, за което е

издаден сертификат по т. 2, отговаря на съответните изисквания на наредбата.

Производителят или неговият упълномощен представител нанася маркировката за

съответствие върху предпазното устройство и изготвя ЕО декларация за

съответствие.

      2.  Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, трябва

да изследва предпазното устройство и да извърши необходимите изпитвания

съгласно изискванията на съответните стандарти по чл. 4, ал. 3 от наредбата

или да извърши равностойни изпитвания, за да осигури съответствието на

предпазното устройство със съответните изисквания на наредбата.  То трябва да

нанесе или да изиска да се нанесе идентификационният му номер върху всяко

одобрено предпазно устройство и на основание на извършените изпитвания да

издаде сертификат за съответствие по отношение на проведените изпитвания.

      3.  Техническата документация трябва да позволява да се оцени

съответствието на предпазното устройство с изискванията на наредбата и да се

пояснят проектирането, производството и начинът на работа на предпазното

устройство.  За целите на оценяването документацията трябва да съдържа:

     а) общо описание на типа;

     б) принципни конструкторски и производствени чертежи и схеми на

предпазните устройства, сглобените единици, електрическите вериги и др.;

     в) описания и пояснения на чертежите и схемите и за начина на работа на

предпазното устройство;

     г) списък на стандартите по чл. 4, ал. 3, които са приложени изцяло или

частично, и описание на приетите от производителя решения за изпълнение на

съществените изисквания, когато не са приложени стандартите по чл. 4, ал. 3;

     д) резултати от изчисленията при проектиране, от извършените

изследвания и др.;

     е) протоколи от изпитванията;

     ж) области на приложение на предпазните устройства.

                                                            Приложение № 8

                                                 към чл. 40, ал. 1, т. 4 и

                                           чл. 44, ал. 2, т. 2, буква "в"

       Процедура за оценяване на съответствието "Пълно осигуряване на

                            качеството - модул Н"

     1.  "Пълно осигуряване на качеството - модул Н" е процедура, при която

производителят, който изпълнява задълженията си по т. 2, осигурява и

декларира, че предпазните устройства съответстват на приложимите за тях

изисквания на наредбата.  Производителят или неговият упълномощен

представител нанася на всяко предпазно устройство маркировка за съответствие

и съставя писмена ЕО декларация за съответствие.  Маркировката се придружава

от идентификационния номер на лицето, получило разрешение за оценяване на

съответствието, което ще извършва надзора по т. 4.

      2.  Производителят прилага одобрена система по качеството за

проектиране, производство, краен контрол и изпитвания съгласно т. 3 и

подлежи на надзор по т. 4.

      3.  Система по качеството:

     3.1.  за оценяване на системата по качеството производителят подава

заявление до избрано от него лице, получило разрешение за оценяване на

съответствието; заявлението трябва да съдържа:

     а) всички необходими данни за категорията на очакваното предпазно

устройство;

     б) документацията относно системата по качеството;

     3.2.  системата по качеството трябва да осигурява съответствието на

предпазните устройства с приложимите за тях изисквания на наредбата; всички

елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, трябва да са

систематизирани и подредени под формата на документирани правила, процедури

и инструкции; документацията на системата по качеството трябва да позволява

еднозначно тълкуване на политиката и процедурите за осигуряване на

качеството, описани в програмите, плановете, наръчниците и записите; тя

трябва да съдържа съответно описание на:

     а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите на

ръководството и неговите правомощия относно качеството на проекта и

качеството на предпазните устройства;

     б) техническите спецификации относно проектирането, включително

стандартите, които ще се прилагат, а в случай че тези по чл. 4, ал. 3 не са

приложени изцяло - и начините, които ще се използват за осигуряване

изпълнението на съответните съществени изисквания на наредбата, отнасящи се

до продуктите;

     в) средствата и методите за управление и проверка на проекта,

процедурите и систематичните действия, които се прилагат при проектирането

на предпазните устройства, спадащи към категорията на предпазните устройства

от обхвата на наредбата;

     г) съответните средства и методи за производство, контрол и осигуряване

на качеството, процесите и систематичните действия, които ще се прилагат по

време на производството;

     д) изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време

и след производството, с посочване на тяхната периодичност;

     е) записите по качеството, като доклади от контрола и данни от

изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния

персонал и др.;

     ж) начините за наблюдение за постигане на изискваната конструкция и

качество на предпазното устройство и ефективното функциониране на системата

по качеството;

     3.3.  лицето по т. 3.1 оценява системата по качеството, за да установи

дали тя удовлетворява изискванията по т. 3.2; елементите на системата по

качеството, за които са приложени изискванията на съответните хармонизирани

стандарти, се считат за удовлетворяващи съответните изисквания по т. 3.2;

екипът одитори трябва да включва поне едно лице с опит в оценяване на

технологията, отнасяща се за производството на съответните предпазни

устройства; процедурата за оценяване трябва да включва и проверка на място

при производителя; решението се съобщава на производителя; съобщението

трябва да съдържа заключенията от изследването и мотивираното решение от

оценяването;

     3.4.  производителят трябва да изпълнява задълженията, произтичащи от

одобрената система по качеството, и да осигури нейното правилно и ефективно

функциониране; производителят или неговият упълномощен представител

информира лицето, одобрило системата по качеството, за всяко нейно

изменение; лицето по т. 3.1 преценява предложените изменения и решава дали

изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията на

т. 3.2, или е необходимо ново оценяване; решението се съобщава на

производителя.  Съобщението трябва да съдържа заключенията от изследването и

мотивираното решение от оценяването.

      4.  Надзор:

     4.1.  целта на надзора е да осигури точното изпълнение на задълженията

на производителя, произтичащи от одобрената система по качеството;

     4.2.  за целите на надзора производителят трябва да осигури на лицето по

т. 3.1 достъп до местата за проектиране, производство, контрол, изпитване и

складиране и да му предоставя всички необходими данни и по-специално:

     а) документацията на системата по качеството;

     б) записите по качеството, предвидени в частта на системата по

качеството относно проектирането, като резултати от анализи, изчисления,

изпитвания и др.;

     в) записите по качеството, предвидени в частта на системата по

качеството относно производството, като доклади от контрола, данни от

изпитването, данни от калибрирането, доклади за квалификацията на съответния

персонал и др.;

     4.3.  лицето по т. 3.1 трябва да извършва периодични одити, за да се

увери, че производителят правилно поддържа и прилага системата по

качеството, както и да предаде на производителя доклад от одита;

     4.4.  лицето по т. 3.1 освен периодичните одити може да извършва и

внезапни проверки на място при производителя.  При необходимост по време на

проверките лицето по т. 3.1 може да провежда или да изиска извършването на

изпитвания, за да провери правилното функциониране на системата по

качеството; то трябва да предаде на производителя доклад от проверката, а

ако е извършено изпитване - и протокол от изпитването.

      5.  Производителят трябва да съхранява в продължение на 30 години след

производството на последното предпазно устройство следните документи, които

при поискване трябва да представя на органите за надзор на пазара:

     а) документация на системата по качеството;

     б) измененията по т. 3.4;

     в) решенията и докладите по т. 3.4, 4.3 и 4.4.

      6.  Лицето по т. 3.1 е длъжно да предостави на другите лица, получили

разрешение за оценяване на съответствието, съответната информация за всички

издадени и оттеглени одобрения на системата по качеството.

      7.  Допълнителни изисквания: Изследване на проекта:

     7.1.  производителят трябва да подаде заявление за изследване на проекта

само до едно лице, получило разрешение за оценяване на съответствието;

     7.2.  заявлението трябва да позволява да се изяснят проектът и начинът

на производство и функционирането на предпазното устройство и да дава

възможност да се оцени съответствието с изискванията на наредбата;

заявлението трябва да съдържа:

     а) техническите спецификации на проекта, включително приложените

стандарти по чл. 4, ал. 3;

     б) необходимите доказателства, че проектните решения са правилни,

когато стандартите по чл. 4, ал. 3 са приложени частично.  Доказателствата

включват резултатите от изпитвания, извършени от подходящи лаборатории на

производителя или възложени от него на други подходящи лаборатории;

     7.3.  лицето по т. 3.1 трябва да изследва представените документи и ако

проектът отговаря на приложимите изисквания на наредбата, издава на

заявителя ЕО сертификат за изследване на проекта.  Сертификатът трябва да

съдържа заключенията от изследването, условията за неговата валидност и

данните, необходими за идентифициране на одобрения проект, и при

необходимост - описание на функционирането на предпазното устройство;

     7.4.  заявителят трябва да информира лицето, издало ЕО сертификата за

изследване на проекта, за всяко изменение на одобрения проект; измененията в

одобрения проект, които засягат съответствието със съществените изисквания

или условията на употреба на предпазното устройство, подлежат на

допълнително одобряване от лицето по т. 3.1, издало ЕО сертификата за

изследване на проекта; допълнителното одобрение се издава под формата на

допълнение към първоначалния ЕО сертификат за изследване на проекта;

     7.5.  лицето по т. 3.1 трябва да представи на другите лица, получили

разрешение за оценяване на съответствието на предпазни устройства,

необходимите данни относно:

     а) ЕО сертификатите за изследване на проекта и издадените допълнения;

     б) ЕО одобренията на проекта и оттеглените допълнителни одобрения;

     в) ЕО сертификатите за изследване на проекта и отказаните одобрения.

                                                           Приложение № 9

                                                          към чл. 8, т. 2

                 ЕО декларация за съответствие на подсистемите

     ЕО декларацията за съответствие се отнася за подсистемите съгласно

чл. 2, ал. 1, т. 2 с оглед установяване на съответствието им с

приложимите за тях съществени изисквания на наредбата.

     ЕО декларацията за съответствие трябва да бъде съставена от

производителя или от неговия упълномощен представител или в случаите, когато

няма упълномощен представител по чл. 4, ал. 3 от ЗТИП - от лицето, което

пуска подсистемата на пазара.  Декларацията и придружаващата я техническа

документация трябва да бъдат с поставени дата и подпис.

     ЕО декларацията за съответствие и техническата документация, както и

ръководството с инструкциите съгласно чл. 34, ал. 1 трябва да бъдат

съставени на български език.  ЕО декларацията за съответствие трябва да

съдържа:

     1.  позоваване на наименованието на наредбата;

     2.  наименованието и адреса на лицето, което е заявило да се приложи

процедура за изследване на подсистемата съгласно приложение № 10;

     3.  описание на подсистемата;

     4.  наименованието и адреса на лицето, което е приложило процедурата за

изследване на подсистемата съгласно приложение № 10;

     5.  всички приложими изисквания, на които подсистемата трябва да

отговаря, и по-специално всички ограничения при използването или условията

на експлоатация;

     6.  резултата от прилагането на процедурата за изследване съгласно

приложение № 10 - сертификата за съответствие;

     7.  данни за лицето, което е упълномощено да подпише декларация от името

на производителя, или на неговия упълномощен представител или в случаите,

когато няма упълномощен представител по чл. 4, ал. 3 от ЗТИП - от лицето,

което пуска подсистемата на пазара.

                                                           Приложение № 10

                                                       към чл. 42, ал. 1 и

                                           чл. 44, ал. 2, т. 2, буква "е"

          Процедура за оценяване на съответствието на подсистемите

                        "Изследване на подсистемата"

     1.  "Изследването на подсистемата" е процедура, при която по заявление

от производителя или от неговия упълномощен представител или в случаите,

когато няма упълномощен представител по чл. 4, ал. 3 от ЗТИП - от лицето,

което пуска подсистемата на пазара, лице, което е получило разрешение за

оценяване на съответствието, проверява и удостоверява, че подсистемата е:

     а) в съответствие с изискванията на наредбата;

     б) в съответствие с техническата документация, и

     в) е завършена.

      2.  Изследването на подсистемата се провежда на всеки от следните етапи:

     а) проектиране;

     б) изработване и приемни изпитвания, след като подсистемата е завършена

изцяло.

      3.  Техническата документация, придружаваща сертификата за изследване,

трябва да съдържа:

     а) конструкторски чертежи и изчисления, електрически и хидравлични

схеми, схеми на управляващите вериги, описание на компютърните и

автоматичните системи, инструкции за експлоатация и техническо обслужване и

др.;

     б) списък на предпазните устройства съгласно чл. 5, ал. 2, които са

използвани в подсистемата;

     в) копие на ЕО декларацията за съответствие съгласно приложение № 3 за

предпазните устройства заедно със съответните конструкторски чертежи и копие

на протоколите от извършени изпитвания и проби.

      4.  Документацията и кореспонденцията във връзка с процедурите за

изследване, както и ръководството с инструкциите съгласно чл. 34, ал. 1

трябва да бъдат съставени на български език.

      5.  Надзор:

     5.1.  надзорът има за цел да осигури точното изпълнение на задълженията,

произтичащи от техническата документация, в хода на изработването на

подсистемата;

     5.2.  лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието,

отговорно за извършване на изследването на подсистемата, трябва да има

постоянен достъп до производствените цехове, складовите помещения и когато е

необходимо, до местата за предварително изработване, изпитване или изобщо до

местата, които счита, че трябва да посети с оглед изпълнение на задачата си.

Производителят или неговият упълномощен представител или в случаите, когато

няма упълномощен представител по чл. 4, ал. 3 от ЗТИП, лицето, което пуска

подсистемата на пазара, трябва да предостави или да се погрижи да бъдат

предоставени на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието,

всички изисквани документи и особено плановете и техническата документация,

отнасяща се до подсистемата;

     5.3.  лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието,

отговорно за извършване на изследването на подсистемата, трябва да извършва

периодично одити, за да осигури съответствието с изискванията на наредбата.

При всяко посещение то трябва да предостави доклад от одита на отговорното

за съответния обект лице и може да поиска да бъде пуснато в обекта, за да

инспектира различните етапи от работата;

     5.4.  лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, освен

периодичните одити може да извършва внезапни проверки в производствените

помещения и да извършва частични или цялостни одити.  Лицето, получило

разрешение за оценяване на съответствието, трябва да изготви доклад от одита

и ако е необходимо, да го предаде на отговорното за обекта лице.

      6.  Всяко лице, получило разрешение за оценяване на съответствието,

трябва периодично да публикува съответна информация относно:

     а) всички получени заявления за изследвания;

     б) всички издадени сертификати за изследване;

     в) всички отказани сертификати за изследване.